Zápis ze zasedání výboru a dozorčí rady dne 31. ledna 2019


Přítomni: S. Lidmaňský, M. Beneš, P. Škorpil, J. Berka, R. Březnová
Omluveni: J. Dostál, B. Vybíralová
Jednání řídil: Pavel Škorpil

Hlavní body jednání:

1) DIAMO – ukončení členství v KPČR k 31. 1. 2019, zároveň V. Reslová rezignovala na členství ve výboru

2) M. Stolín, i přes slib daný na schůzce dne 27. 12. 2018, na zasedání se nedostavil.

3) Záležitost s O2 uzavřena – k 9. 1. 2019 zrušeno číslo a dále nebudou požadovány další platby.

4) R. Březnová požádala o zrušení stávající adresy sídla KPČR – bude řešeno buď zřízením P.O.B. (cena?), nebo nalezena jiná adresa (zjistit, zda nezůstaly s dosavadním sídlem spojeny jiné závazky).

5) Přístup k bankovnímu účtu – v souladu se Stanovami Klubu personalistů České republiky, z. s., článku IV., odst. 4, zmocnil výbor Pavla Škorpila, viceprezidenta KPČR k jednání a podpisu písemností, včetně jednání s Komerční bankou. Toto zmocnění platí do odvolání. P. Škorpil si nechal ověřit svůj podpis na zápisu z jednání výboru a DR 18. 12. 2019 i na pověření vydaném na klubovém hlavičkovém papíru. Návštěva pobočky Komerční banky naplánována na 7. 2. 2019 (pp. Beneš, Škorpil).

6) Následně bude řešena revize zápisu do obchodního rejstříku.

7) Zkoušky Personální manažer – KPČR zůstává garantem, dosud 7 zájemců, v plánovaném příštím čísle Zpravodaje bude nabídnuto vykonání zkoušky i dalším potenciálním zájemcům.

8) Příští číslo Zpravodaje – P. Škorpil kromě nabídky z bodu 7) přidá nabídku bezplatné poradenské činnosti pro členy, přizve další zájemce o zasílání Zpravodaje.

9) Adresář – M. Beneš dá k dispozici „své“ seznamy z předchozích období.

10) Přístup na emailovou adresu, případné další dosud neuvolněné přístupy – dáno P. Škorpilovi – připojení přes www.tiscali.cz / email: klub.personalistu@tiscali.cz včetně přístupového hesla.

11) Přístup na Facebook – Klub personalistů + heslo (sděleno na schůzi)

12) Podání daňového přiznání – požádán Ing. Ptáček – vystaví nám fakturu; zatím bez odpovědi.

13) Příští termín zasedání: 21. 2. 2019

Zapsal: Pavel Škorpil