Zápis ze schůze výboru Klubu personalistů ČR a DR dne 9. října 2014


Schůzi zahájil prezident Klubu Mgr. Března.
Výkonná ředitelka informovala o stavu finančních prostředků k 9. 10 2014. Klub má k dispozici
v pokladně: XXXX Kč. Na kontě: YYYYY Kč. Celkem ZZZZZ Kč
(Pozn. v r. 2013 k témuž datu AAAAA Kč.)
Stav členské základny - nový člen společnost Z+M Partner – 6.500 Kč

Výkonná ředitelka předložila vyúčtování akcí v září 2014
Klubové setkání 11. a 12. září 2014
Účast: 9 účastníků
Příjem:
z vložného ……………………………………………… 0 Kč
Výdaje:
Občerstvení a ubytování, nájem ………………………………..……XXXX
Cestovné ………………………………………………… …………..YYYY
Lektorné ……………………… ……………………………..…....….ZZZZ  Kč
AAAA
Celkem - AAAA

Klubové setkání bylo vcelku hodnoceno kladně, JUDr. Bernard tentokráte nesplnil všechny požadavky, jeho výklad bylo možné v některých částech považovat za příliš obecný.
Účastníci schůze diskutovali o tom, zda by bylo možné zpoplatnit klubová setkání i pro členské firmy, závěr byl, že by se tím omezily členské výhody a mohlo by dojít k dalšímu poklesu členské základny.

Vyúčtování Zkoušky k získání certifikátu Personální manažer 19. září
Účast: 2 účastníci zaplatili – jeden se nakonec nedostavil, přijde v jiný termín
Příjem:
z vložného ……………………………………………… DDDD
Výdaje: …………………………………………………… 0 Kč
Celkem + DDDD

Nízký počet přihlášených kandidátů je – jak vysvětlovala výkonná ředitelka – způsoben tím, že spolupracující vzdělávací společnosti nemají dostatek frekventantů (ani zájemců) o kurzy z oblasti personalistiky. Prezident klubu uvažoval, zda tato situace není způsobena tím, že stejná profese je zařazena do systému NSK/NSP. P. Stárová z 1. Vox a.s., který je autorizovanou osobou pro tuto profesi, doložila, že ani oni zatím nezorganizovali žádnou zkoušku z personálního řízení a situace je obdobná u ostatních autorizovaných osob.

Vyúčtování konference 25. září 2014
Účast:
41 účastníků, z toho 27 platících,
22 lektoři a účast na stáncích
Příjem:
z vložného ……………………………………………...… XXXX
za stánky
Gopas, a.s. ……………………………………………… YYYY
ZZZZ
Výdaje:
Občerstvení přepokládaná cena BBBB
Celkem + AAAA

Konference byla úspěšná jak po odborné stránce, viz hodnocení účastníků, tak i organizací. K úspěchu konference přispívá i výborné prostředí v Kooperativě Pojišťovně a úroveň občerstvení připravované místním Eurestem.
Mgr. Března připomněl, že je třeba fakturovat za stánek i společnosti Z+M Partner, s.r.o., výkonná ředitelka tak obratem učiní.
V příloze tohoto zápisu budou zaslány členům výboru i DR prezentace z konference. Ostatním účastníkům konference jsou prezentace zasílány průběžně dle jejich požadavků. Foto z konference jsou přístupné na FB klubu a 
na http://mrklenka.rajce.idnes.cz/Klub_personalistu_CR_-_Jsme_na_jedne_lodi

Výbor ocenil aktivitu obou sekcí. Bylo by však dobré, kdyby se o akcích informovalo i na webu Klubu, sekce mají přístupová hesla a mohou informovat nejen o chystaných akcích, ale i o jejich průběhu. Je však třeba, aby bylo možné odlišit akce, proto by nemělo docházet k tomu, že např. sekce Morava Slezsko publikuje článek o 20. výročí založení Klubu personalistů ČR, zatímco mělo jít o 20. výročí založení sekce.

Téma příští konference
Mgr. Března navrhl téma „Firma ve válečném konfliktu“, všichni přítomní toto téma přijali, do příští schůze se zamyslí nad tím, kdo všechno by mohl přednášet. Výkonná ředitelka navrhuje nečekat až na září a konferenci uspořádat např. již v březnu 2015.

Plán aktivit na další období
Klubové setkání ve Slavkově. Téma odměňování, jeho systémy a firemní praxe.
Vzhledem ke zdravotnímu stavu výkonné ředitelky se do organizace klubového setkání více zapojí členové výboru. Dr. Krupičková potvrdí přislíbenou možnost uskutečnit exkurzi do provozu Devro v Horním Slavkově, zjistí možnosti pro ubytování účastníků. Workshop povede Ing. Lidmaňský. Pro páteční seminář zjistí Mgr. Března možnosti vystoupení lektora z Treximy, která dělá různé průzkumy z oblasti HR.

Různé
Změna sídla Klubu – možnost navrhovaná Dr. Krupičkovou se ukázala pro fungování Klubu nepřijatelná. Stejné možnosti poskytuje řada dalších subjektů, většinou jsou to však pronájmy „pracovního místa“ bez úložných prostor. Jinou možností je práce výkonné ředitelky z domova, schůze u prezidenta Klubu, Ing. Beneš nabídl možnost uchování archívu ve svých prostorách.

Registrace nových stanov a změna sídel sekcí - prezident dodá co nejdříve notářsky ověřené dokumenty ze Shromáždění členů a výkonná ředitelka změny zašle na Rejstříkový soud.

Účet u Komerční banky – KB nabízí nyní zapsaným spolkům bezplatné vedení účtů při zachování stejného čísla účtu. Výkonná ředitelka prověří možnosti a pokud bude moci, tak zařídí tuto změnu.

Výkonná ředitelka předložila členům výboru nabídky na akce jiných subjektů, které se v rámci spolupráce shromáždily v sekretariátu:
HR Salon – 20. 10. Bratislava Dokážete zvýšit motivaci lidí bez poskytnutí dalších výhod?
Slaďování soukromého a pracovního života – 23. – 24. 10. Brno
1. mezinárodní konferenci o využívání koučování a mentorování v organizacích “Koučování a mentorování: Změňte rytmus vaší organizace” -13. - 14. října 2014 Praha.

Zapsala: L. Smrčková