Zápis ze schůze výboru Klubu personalistů ČR a DR dne 9. ledna 2014


Schůzi zahájila viceprezidentka Klubu dr. Krupičková. Výkonná ředitelka informovala o stavu finančních prostředků. Stav členské základny je zatím beze změn. V současné době jsou členským firmám zasílány faktury. Motivačním dopisem budou osloveny i firmy, které byly členem v minulých letech. Výkonná ředitelka pak informovala o jednání mezi schůzemi. Pokračuje inovace webové stránky Klubu, přítomní členové výboru ocenili grafické ztvárnění nového webu, který by měl být v nejbližší době – max. do 20. ledna spuštěn. Adresa webu zůstává stejná (www.klubpersonalistu.cz), členové výboru budou moci po obdržení přístupového hesla sami vkládat informace na web, případně zasílat své příspěvky výkonné ředitelce, která je na stránku umístí. Pokud členové výboru chtějí, aby jejich firmy byly propagovány formou prokliku na webu Klubu, je potřeba, aby zaslali své logo a webovou adresu do centrály. Spolupráce s 1. VOX byla projednána koncem prosince s produktovou manažerkou a členkou výboru Věrou Stárovou. Z nabídky 1.VOX budou vybrány akce zajímavé pro členy Klubu a ty budou propagovány a zorganizovány v úzké spolupráci, přitom členové Klubu budou mít zvýhodněné vložné. Logo 1. VOX je umístěno mezi partnery Klubu na webu. Klubu bylo nabídnuto spolupracovat při akci společnosti Top Vision Human Power Forum, které se bude konat 10. – 11. dubna. Zájem prezentovat téma Zaměstnávání OZP projevil Dr. Dostál, Mgr. Března posléze písemně nabídl vystoupení na téma Změny v systému odměňování. Výkonná ředitelka bude spolupracovat s odpovědným pracovníkem Top Vision na dalším postupu. Je možné i moderovat některé z témat apod. Pokračuje i jednání se společnosti Hewitt o spolupráci při studii Best Employers. Klub se stane mediálním partnerem na konferenci o e-learningu – pořadatelé Semis a 1. Vox, termín 16. dubna. Výkonná ředitelka upozornila na změny, které bude nutno přijmout v souvislosti s NOZ, který nezná pojem občanská sdružení. Dr. Filip a p. Stárová přislíbili změny sledovat a výbor na ně upozornit v čase, kdy bude nutné změny provést. Jednání se dále zabývalo přípravou Shromáždění členů, které by se mělo uskutečnit začátkem dubna. Shromáždění bude volební, pro zefektivnění práce DR by bylo dobré najít nové kandidáty na tuto práci. Výkonná ředitelka připravila návrh rozpočtu na rok 2014. Výsledky za rok 2013 budou k dispozici po přijetí posledního výpisu z banky a zpracování účetním. K činnosti na rok 2014 bylo dohodnuto, že zajímavé pro členy jsou zejména výjezdy do různých firem, tomu byly přizpůsobeny i plány Klubových setkání. Dr. Filip uvedl, že by se v letošním roce mohla opět uskutečnit návštěva Dolní Rožínky spojená s fáráním – tentokráte by bylo nabídnuto nejen členům výboru, ale celé členské základně. Semináře budou připravovány na přání členských firem. Jako zajímavé téma se letos jeví Psychologie ve firmách – možné téma pro konferenci (?), zaměstnávání OZP, Situace v MS sekci Rekapitulace - Výbor Klubu personalistů ČR, o.s., v souladu s ustanovením Stanov Klubu čl. V "Sekce Klubu" odst. 12, odvolal k datu 31. 12. 2013 z funkce vedoucí Moravskoslezské regionální sekce Klubu personalistů ČR, o.s., paní Jiřinu Kosarzovou. S platností od 1. ledna 2014 jmenoval do této funkce Ing. Janu Křenovou. Prezident Klubu zaslal p. Kosarzové dopis oznamující rozhodnutí výboru a s požadavkem připravit do 31. 12. 2013 protokol o předání funkce, hmotného i nehmotného majetku sekce. Protokolární předání funkce a kontrola majetku sekce by mělo proběhnout nejpozději do 31. ledna 2014 za přítomnosti člena výboru, dozorčí rady. Současný stav: Výbor rozhodl, aby výkonná ředitelka připravila jmenovací dokumenty, které zašle ing. Křenové poštou s datací výkonu funkce vedoucí regionální Moravskoslezské sekce KP ČR od 1. 1. 2014. Urychleně je třeba dohodnout termín převzetí hmotného i nehmotného majetku sekce za přítomnosti prezidenta Klubu, vedoucího DR, paní Kosarzové a ing. Křenové. Vzhledem k tomu, že ing. Křenová spolu se ing. Salszbrunnem a ing. Adámkem již připravuje akce, např. konferenci na oslavu 20. výročí založení sekce, je třeba, aby předání proběhlo co nejdříve. Je možné, že bude třeba řešit problémy s závazky sekce. Zapsala: L. Smrčková