Zápis ze schůze výboru Klubu personalistů ČR a DR dne 9. 3. 2011


Po ukončení shromádění členů, na kterém došlo k volbě nového výboru Klubu, svolal předseda volební komise všechny přítomné zvolené členy výboru k volbě funkcionářů, v souladu se Stanovami KPČR. Přítomni byli: Mgr. Jan Března, PhDr. Jaroslav Dostál, JUDr. Jiří Filip, PaedDr. Ivana Krupičková, Ing. Stanislav Lidmaňský a PhDr. Pavel Škorpil (omluvena Ing. Zdena Vostrovská). Po krátké diskuzi bylo přikročeno k hlasování. Hlasování bylo provedeno aklamací, samostatně pro každou funkci. Byli zvoleni: a) do funkce prezidenta: Mgr. Jan Března - 5 pro, 1 se zdržel b) do funkce viceprezidentů: JUDr. Jiří Filip – 5 pro, 1 se zdržel PaedDr. Ivana Krupičková – 5 pro, 1 se zdržel Zápis o volbě předsedy dozorčí rady KPČR po shromáždění členů dne 9. března 2011 Následně po ukončení shromáždění členů svolal předseda volební komise nově zvolené členy DR Klubu k uskutečnění volby jejího předsedy. Přítomni byli Ing. Milan Beneš, PaedDr. Ilona Hegerová a Mgr. Bohdana Vybíralová. Po krátké diskuzi byl do funkce předsedy DR KPČR jednomyslně zvolen pan Ing. Milan Beneš. Zapsal: Ing. Milan Beneš, předseda volební komise