Zápis ze schůze výboru Klubu personalistů ČR a DR dne 9. 2. 2012


Jednání zahájil prezident Klubu Mgr. Března. Výkonná ředitelka seznámila výbor se stavem finančních prostředků a změnami v členské základně. Pět firem vrátilo faktury a své členství zrušilo, postupně přicházejí platby od firemních i individálních členů, k dnešnímu dni zaplatilo 30 firem a 3 individuální členové. Do Klubu vstoupili dva noví členové: O individuální členství požádal Mgr. Jiří Dostál, advokátní kacelář Dostál a Sorokáč, Praha. Firemní členství – P.W.I. Consulting, kontaktní osoba Jakub Biel, zaslána faktura. Výbor doporučil oslovit všechny příjemce Zpravodaje s nabídkou členství. Dopis bude ošetřen tak, aby nebyl považován za spam a narušení ochrany osobních údajů. Výkonná ředitelka informovala o jednáních mezi schůzemi: - Česká společnost pro jakost požádala o spolupráci s KP ČR zejména při zajištění semináře na téma Age Management. Výkonná ředitelka vyjednala slevu na vložném pro členy Klubu, pozvánka byla umístěna ve Zpravodaji, prezident Klubu bude na semináři vystupovat. - Podepsána bartrová smlouva se společností Kompass, Klub získal adresář firem, které osloví s nabídkou členství a účastí na akcích. - Zájem o spolupráci s Klubem projevilo LMC – Petr Skondrojanis, který má na starosti alternativní formy práce, Klub je uveden jako spolupořadatel Businnes snídaně 22. 2., další jednání o spolupráci proběhnou 10. 2. - Seminář o exekucích byl pro malý zájem ( 2 zájemkyně) zrušen. - Mgr. Března informoval o zájmu o spolupráci ze strany CMC Čelákovice, výkonná ředitelka domluví další podrobnosti na akci 16. 2., logo Klubu bude na pozvánce. Výbor projednal další postup k webovým stránkám. Dr. Škorpil nabídl pracovníka na odbornou pomoc, pokud nebude možná, výbor na příštím jednání rozhodne o dalším postupu tvorbě nových stránek. Dále výbor projednával možnost stát se autorizovanou osobou pro pozice v rámci NSK. Dr. Dostál rozešle metodické materiály a již ustavená skupina, případně rozšířená o další členy, začne s přípravnými pracemi. Výbor se dále zabýval přípravou Shromáždění členů, které se uskuteční podle plánu 8. března 2012 v prostorách Kooperativa Pojišťovny. Ing. Beneš telefonicky požádal o projednání termínu kontroly DR před Shromážděním, výkonná ředitelka projedná možný termín s Mgr. Vybíralovou, která je v současné době mimo Prahu. Shromáždění povede Dr. Krupičková. U prezence L. Smrčková, případně B. Vybíralová. Dr. Škorpil se z účasti na shromáždění členů omluvil. Výkonná ředitelka připraví prezentaci fotografií z akcí r. 2011, zajistí prodej výročních známek. Výbor se sejde 8. března v 9.00 hod. v Templové ul. Výbor projednával i možné řečníky na konferenci Personalistika on-line, která je plánována na 6. října s tématem RESTART KARIÉRY. Je rezervován termín na VŠFS. Různé: Ing. Vostrovská nabídla pořádat společné akce Klubu a 1. VOX a.s. Zapsala: L. Smrčková