Zápis ze schůze výboru Klubu personalistů ČR a DR dne 6. února 2014


 Schůzi zahájil prezident Klubu Mgr. Března.
Výkonná ředitelka informovala o stavu finančních prostředků. Stav členské základny je zatím beze změn. V současné době jsou členským firmám zasílány faktury. Motivačním dopisem budou osloveny i firmy, které byly členem v minulých letech.
Výkonná ředitelka předložila tabulku hospodaření Klubu za rok 2013. Výbor se dále zabýval rozpočtem na rok 2014
Výkonná ředitelka pak informovala o jednání mezi schůzemi.
Top Vision - Human Power Forum, které se bude konat 10. – 11. dubna. Organizátoři projevili zájem o téma Mgr. Březny Změny v systému odměňování. Pan prezident vyplní požadované informace, které mu byly zaslány.
Jako každoročně byla uzavřena bartrová smlouva se společností Kompass – letos je rozšířena o proklik na Zpravodaj Klubu přímo ze stránek Kompass.com.
Best Employers – proběhla výměna informací, které budou umístěny na webech, Dr. Krupičková dodala ang. verzi informací o KP ČR.
Webové stránky byly doplněny o zápisy ze schůzí výboru a DR až do současnosti. Výkonná ředitelka zašle všem členům výboru a DR přístupové údaje k možnému vkládání materiálů na hlavní stránku webu, do kalendária. Redakční systém zůstal stejný jako u minulé verze webu, pokud by členové výboru a DR potřebovali instruktáž, je možné se obrátit na výkonnou ředitelku.
Klubové setkání v Příbrami – 12. 2. schůzka s ing. Dostálem v Příbrami, pojede výkonná ředitelka, projedná program setkání, podle možností pak připraví program na druhý den setkání, téma bude Bezpečnost práce.
Jednání se dále zabývalo přípravou Shromáždění členů, které se uskuteční 10. dubna. Shromáždění bude volební, výkonná ředitelka projednala možnost nových kandidatur do DR Prezident Klubu přednese Zprávu o činnosti, výkonná ředitelka Zprávu o hospodaření, shromáždění bude moderovat Dr. Krupičková, předsedou volební komise bude Ing. Beneš, mandátovou a návrhovou komisi budou tvořit Dr. Filip a Dr. Dostál + další členové z pléna.
Předpokládají se vystoupení vedoucích regionálních sekcí.
Pozvánky na SČ budou rezesílány současně s fakturami, poté v březnu ještě e-mailem.
Dr. Filip připravil pracovní verzi nových Stanov Klubu, které výbor projednal, připomínkoval. Stanovy budou předloženy Shromáždění členů k odsouhlasení.

Návrh programu
1. Zahájení a schválení programu
2. Volba mandátové a návrhové komise
3. Schválení volebního řádu a volba volební komise
4. Zpráva výboru o činnosti KPČR za r. 2013 a plán činnosti na rok 2014
5. Zpráva o hospodaření za r. 2013 a návrh rozpočtu na r. 2014
6. Zpráva dozorčí rady za rok 2013
7. Návrh na změnu Stanov
8. Diskuse ke zprávám + Zprávy z regionálních sekcí
9. Hlasování o změně stanov
10. Volby členů výboru a DR
11. Přestávka
12. Zpráva volební komise k výsledkům voleb
13. Diskuse
14. Projednání návrhu usnesení
15. Závěr

První schůzka nově zvoleného výboru a DR.

Situace v MS sekci
V úterý 18. února se uskuteční výjezd do Ostravy, pojede Ing. Beneš a Mgr. Smrčková, předpokládá se předání hmotného a nehmotného majetku sekce mezi bývalou a stávající vedoucí sekce. Další postup bude řešen podle situace, která bude v Ostravě zjištěna kontrolou.
Výkonná ředitelka zaurguje u p. Kosarzové zaslání protokolu o předání a potvrzení termínu.

Konference 2014
Prezident Klubu navrhl téma konference „Na jedné lodi“ – zaměstnávání OZP. Termín – 25. září, místo Kooperativa – Mgr. Března prověří možnosti.