Zápis ze schůze výboru Klubu personalistů ČR a DR dne 6. března 2014


 Schůzi zahájil viceprezident Klubu JUDr. Filip.
Výkonná ředitelka informovala o stavu finančních prostředků a stavu členské základny.
Výkonná ředitelka pak spolu s Ing. Benešem informovala o výjezdu do Ostravy, kde proběhlo předání funkce vedoucí regionální sekce. (Protokol viz příloha k informacím ke schůzi výboru a DR.)
Výbor rozhodl o tom, že regionální MS sekci poskytne půjčku na pokrytí nezbytných nákladů. Ke dni 28. 2. 2015 pak bude rozhodnuto o vrácení poskytnutých finančních prostředků.
Výbor schválil případný odkup dataprojektoru z majetku SM regionální sekce centrálou KP ČR, o.s.
Výkonná ředitelka informovala výbor o jednáních se společností Lumeni, která se zabývá výrobou a prodejem audioknih. Další jednání proběhlo s Ing. Ditou Chrastilovou, která chystá projekt Odborného přezkušování kandidátů na účetní pozice.
Příprava klubových akcí.
Výkonná ředitelka jednala v Příbrami s vedením Kovohutí Příbram, byly dohodnuty podrobnosti klubového setkání ve dnech 24. a 25. dubna 2014. Ve čtvrtek se uskuteční exkurze do provozu, v pátek pak v prostorách školicího střediska Kovohutí seminář na téma Bezpečnost práce. Dr. Krupičková potvrdila konání Klubového setkání v Devru Slavkov u Brna v termínu 20. – 21. 11. téma setkání bude Systémy odměňování, forma – workshop.
JUDr. Filip projedná na vedení Diama fárání na Dolní Rožínce v termínu pátek 12. září, opět jako součást klubového setkání 11. – 12. 9. 2014.
Dr. Dostál zajistil klubové setkání 29. – 30. května v Červeném Hrádku.

Jednání se dále zabývalo přípravou Shromáždění členů, které se uskuteční 10. dubna od 10 hodin.
Před Shromážděním se uskuteční kontrola hospodaření v centrále Klubu, výkonná ředitelka dojedná termín s Ing. Benešem a dalšími členy DR.
Prezident Klubu přednese Zprávu o činnosti, výkonná ředitelka Zprávu o hospodaření, shromáždění bude moderovat Dr. Krupičková, předsedou volební komise bude Ing. Beneš, mandátovou a návrhovou komisi budou tvořit Dr. Filip a Dr. Dostál + další členové z pléna.
Předpokládají se vystoupení vedoucích regionálních sekcí.
Pozvánky na SČ byly rozeslány současně s fakturami, následovat ještě bude rozesílka e-mailem.
Dr. Filip připravil další verzi nových Stanov Klubu, Stanovy budou součástí e-mailové pozvánky.

Zapsala: L. Smrčková