Zápis ze schůze výboru Klubu personalistů ČR a DR dne 6. 4. 2011


Jednání zahájil prezident Klubu Mgr. Března. Výkonná ředitelka informovala o stavu členské základny - ke dni konání výboru zaplatilo členské příspěvky 49 firem a 3 individuální členové. Zájem o členství projevila studentka andragogiky na UK Aneta Štillerová. Členové výboru souhlasí s jejím členstvím v Klubu. Dále byl výbor informován o stavu finančních prostředků. Založili jsme pro Klub bezplatný podúčet k běžnému účtu, který je úročen 0,5 %, v případě, že tam částka zůstane 6 měsíců, tak dalším 0,5 %. Na tomto účtu se dají provádět transakce interní cestou, vkládat a převádět na běžný účet, nelze však použít pro fakturaci. Celkové prostředky byly rozděleny. Informace o Shromáždění členů - Shromáždění se zúčastnilo 15 zástupců členských firem a individuálních členů. Výkonná ředitelka předložila Vyúčtování poradenského semináře 30.3. 2011 Řešení sporů v pracovním právu. Klubové setkání - K 6. 4. byli na klubové setkání v Kundraticích přihlášeni 4 účastníci – pro malý zájem bylo dubnové klubové setkání zrušeno. www.klubpersonalistu.cz – výbor se zabýval situací, která vznikla zrušením bartrové dohody s S-práce (Seznam.cz), dosavadní administrátor nemá zájem upravovat stránky Klubu ani za úplatu. Bylo rozhodnuto zatím zkusit administrovat stránky ze sekretariátu Klubu (s laskavou pomocí Ing. Beneše). Pokud by se ukázalo, že je to práce časově i odborně náročnější, najmeme administratora. Diskutovalo se i o tom, zda vzhled stránky, který je tři roky starý, vyhovuje potřebám Klubu. Výbor se dohodl, že dosavadní vzhled vyhovuje. Výbor byl informován o schůzce pracovní skupiny k přípravě autorizačního řízení pro NSK ve složení: M. Beneš, F. Petermann, J. Dostál, P. Škorpil, L. Smrčková. Další jednání skupiny proběhne 6. 4. po skončení výborové schůze. Skupina připravuje znění zkušebních otázek pro DK asistentka, personální administrativa, nábor, hodnocení a odměňování a DK vzdělávání. Výbor Klubu se dále zabýval situací v MS regionální sekci. Bylo rozhodnuto zaslat vedoucí sekce oficiální dopis, ve kterém bude výbor požadovat informace o činnosti, plán práce na rok 2011 a závěrečné zprávy v elektronické i písemné podobě z projektů financovaných z ESF, které sekce ukončila.. Přesto, že sekce má své IČ, stále je Klub personalistů ČR, o.s., jejím zřizovatelem a mohly by mu z případného nedodržení všech závazků, plynoucích z evropských grantů (např. k požadavku udržitelnosti projektů), hrozit sankce. Výbor se dále zabýval přípravou letošní výroční odborné konference. Dr. Krupičková a Ing. Vostrovská informovaly o akci, kterou v březnu pořádala ČSLRZ. Jako klady viděly rozdělení programu do sekcí a doprovodnou akci po skončení konference. Ovšem zvolené prostředí na VŠFS rozdělení do sekcí neumožňuje. Diskutovalo se o tematickém zaměření konference. Byl přijat názor, že konference by měla být směrována do oblasti financí – jak práce personalistů přináší své firmě prospěch a finanční výsledky. Výkonná ředitelka dosud bezvýsledně hledá „živý“ kontakt na ekonoma Tomáše Sedláčka, jehož vystoupení by jistě přilákalo řadu účastníků konference. Dalším vystupujícím by mohl být JUDr. Radovan Bernard, podrobnější téma bude projednáno (např. Alternativní řešení pracovně právních sporů). Mgr. Března navrhl oslovit k účasti na konferenci i bývalé členy Klubu. Výkonná ředitelka připraví jejich seznam. Přípravě konference se výbor intenzívně věnovat i na další schůzi. 20. výročí založení Klubu - Ing. Beneš připomněl nutnost oživit seznam „zasloužilých“ členů Klubu, které bychom měli pozvat na konferenci. Výkonná ředitelka se bude touto činností v příštích dnech zabývat. Plán akcí 2011 – byl změněn termín Klubového setkání na 24. – 25. listopad v Modřicích. Pan prezident projedná možnost návštěvy v call centru Pojišťovny Kooperativa, a.s., VIG. Zapsala: L. Smrčková