Zápis ze schůze výboru Klubu personalistů ČR a DR dne 18. 10. 2012


Schůzi zahájil viceprezident Klubu Jan Března Výkonná ředitelka informovala o stavu finančních prostředků. Stav členské základny - zájem o členství firma Prakab, Pražská kabelovna. Výbor se zabýval hodnocením konference Restart kariéry. Konference byla hodnocena kladně, jak po stránce finančního přínosu, tak i programového zaměření. Výkonná ředitelka připraví pro zájemce DVD s fotografiemi a prezentacemi z konference. Výkonná ředitelka předložila konečné vyúčtování konference. Výbor navrhuje vyplatit výkonné ředitelce jednorázovou odměnu. Výbor Klubu dále projednával změnu termínu konference v r. 2013. Je navržen termín – poslední týden května – první týden června. Prezident Klubu projedná možný termín na VŠFS. Téma konference zatím nebylo určeno. Dále se výbor zabýval přípravou Klubového setkání 15. – 16. 11. na Chomutovsku. Přivítal iniciativu regionální sekce SZ, která se na přípravě značnou měrou podílí. Do příští schůze výkonná ředitelka připraví návrhy Plánu činnosti na rok 2013 a Návrh rozpočtu na rok 2013, který by měl být obdobný jako v letošním roce. Zapsala: L. Smrčková