Zápis ze schůze výboru Klubu personalistů ČR a DR dne 15. května 2014


Schůzi zahájil viceprezident Klubu JUDr. Filip. Výbor nebyl usnášeníschopný.
Výkonná ředitelka informovala o stavu finančních prostředků k 14. 5. 2014. Klub má k dispozici v pokladně: 2 148 Kč, na kontě: 63282,44 Kč/ 145 917,93 Kč. Celkem 209 200,37 Kč
Informace o stavu členské základny - ke dni 5.5. zaplatilo členské příspěvky 27 firem a 3 individuální členové. Dalším společnostem, které zatím nezaplatily, budou poslány připomínky. Možný nový člen ČD Cargo zaslána fa, dosud nezaplatil.
Přítomní členové výboru zhodnotili průběh Shromáždění členů. Bylo konstatováno, že poměrně malá účast na schůzi je v současné době pochopitelná.
Výkonná ředitelka uskuteční další kroky pro zápis nových stanov do obchodního rejstříku.
Klubové setkání v Příbrami bylo všemi účastníky hodnoceno velice pozitivně. Ocenili zejména ochotu pracovníků Kovohutí Příbram, kteří se nám věnovali, čistotu celého provozu. Setkání finančně skončilo ve ztrátě 3 696 Kč.

Vyúčtování Klubové setkání 24. – 25. duben 2014
Účast:
6 účastníků, 2 mimo Klub (z toho 1 z Kovohutí Příbram bez vložného)
Příjem:
z vložného ……………………………………………… 2 000 Kč
Výdaje:
Cestovné a ubytování ……………………………………… 2 592 Kč
Občerstevní …………………………………………………1 104 Kč
Nájemné …………………………………………..…….. 2 000 Kč
5 696 Kč

Celkem - 3 696 Kč

V uplynulém měsíci byl Klub personalistů ČR, z.s. propagován účastí prezidenta na Human Power Foru, výkonné ředitelky na E-learning foru. Na obou akcích byl Klub partnerem. Výkonná ředitelka se dále zúčastnila semináře Motivace středního managementu, který pořádala společnost AON, pořadatel ankety Best Employers. I zde je letos Klub partnerem.
Příprava Klubového setkání v Červeném Hrádku u Jirkova 29. – 30. 5.
Na Klubové setkání se zatím přihlásili 3 účastníci, bude následovat další vlna propagace. V programu vystoupí L. Stehlík, možná je placená prezentace CEVRO, Best Employers.
Příprava konference. Termín: 25. 9. téma Jsme na jedné lodi aneb zaměstnávání OZP.
Schůzka s p. Potměšilovou středa 21. 5. v Kooperativě
Situace v MS pobočném spolku. K 20. výročí založení je připravován seminář, zatím je přihlášeno 37 účastníků. Výkonná ředitelka vyzvala členy výboru k účasti, nikdo neprojevil zájem. Ing. Beneš navrhuje zaslat pozdravný dopis.
Výbor dále projednával plán aktivit na další období. Dr. Filip potvrdí termín klubového setkání v Rožínce. Vzhledem k nepřítomnosti Dr. Krupičkové nebylo možné získat informace o možnosti setkání v Devru ve Slavkově.

Různé
Účast na mezinárodní konferenci k aktivnímu otcovství 18. 9.
Zapojení do projektu Zvýšení schopnosti pracovnělékařských služeb pečovat o zdraví stárnoucí pracovní populace“, jehož nositelem je v ČR Státní zdravotní ústav.
Spolupráce s Klubem finančních ředitelů.