Zápis ze schůze výboru Klubu personalistů ČR a DR dne 14. 7. 2011


Jednání zahájila víceprezdentka Klubu Dr. Krupičková. Výkonná ředitelka informovala o stavu finančních prostředků a o stavu členské základny. Výkonná ředitelka předložila vyúčtování klubového setkání 9. -10. červen Hejnice Emoce na pracovišti. Výkonná ředitelka dále informovala o zvýšení nájemného v sekretariátu. Na podnět ing. Vostrovské si výkonná ředitelka prohlédla nabízené prostory v K-centru, jejich cena však je 400 Kč/m2. Výbor rozhodl, že pokud nebude cena za stávající prostory opět navýšena, není důvod hledat jiné sídlo. Propagace: V HRM 4/11 článek o 20. výročí Klubu. V dalším jednání byl upřesňován program konference a její zabezpečení. Bylo rozesláno 1. kolo pozvánek na konferenci. Informace o konferenci budou publikovány v HRM 4/11, v bulletinu HRM, který bude distribuován 28. 7., další pozvánky zašle Klub pro upřesnění odpoledního programu. Program konference byl doplněn o další vystoupení v odpoledním bloku o vystoupení Jaroslava Seiferta, Jaseka, Zdeňka Němce LMC, v jednání je Radim Petráš, býv. výkonný ředitel Asociace farmaceutických firem. 20. výročí založení Klubu – výkonná ředitelka připraví cca 10 minut prezentace z historie Klubu (do 31. 7.), pamětní listy pro ty hosty, kteří potvrdí svou účast na konferenci. Požádáme ing. Berku a ing. Salzbrunna o krátké vystoupení o založení Klubu. Další příspěvek připraví Dr. Dostál o historii sekce. Výbor upřesnil seznam čestných hostů, kterým bude zaslána pozvánka. Výbor projednal materiální zabezpečení konference. Další akce: 25. 8. seminář o chystané novele zákoníku práce, lektor Mgr. Zdeněk Schmied (MPSV) Klubové setkání ve dnech 15. a 16. 9. na téma Finance pro nefinančníky v Přibyslavi. Možná exkurze do pivovaru Bernard v Humpolci. Zapsala: L. Smrčková