Zápis ze schůze výboru Klubu personalistů ČR a DR dne 12. prosince 2013


Schůzi zahájil viceprezident Klubu J. Filip. Výkonná ředitelka informovala o stavu finančních prostředků. Stav členské základny je zatím beze změn. Výboru bylo předloženo vyúčtování Klubové setkání 14. – 15. listopadu 2013. Členové výboru, kteří se Klubového setkání zúčastnili jej hodnotili velmi pozitivně jak po obsahové stránce, tak i pokud jde o prostředí, kde se setkání konalo. Vyslovili poděkování pracovníkům Pojišťovny Kooperativa, a.s., VIG. Dále výkonná ředitelka informovala o jednáních mezi schůzemi, jako nejpřínosnější se jeví spolupráce s AON Hewitt při studii Best employers. Dalšími zájemci o spolupráci jsou: * Silné pracoviště - možnost prezentace na Klubovém setkání * Hana Holková - individuální členka - pracuje na projektu pro matky na mat./rodičovské dovolené * Liga otevřených mužů a další neziskovky zabývající se problematikou work-life balance Tvorba nové webové stránky - Členové výboru byli seznámeni s postupem prací na inovaci webových stránek. Bylo dohodnuto, že se web nebude dělit na část pro členy a část pro veřejnost. Rozpočet a harmonogram na rok 2014 - Výbor se usnesl, že rozpočet na rok 2014 bude postaven jako vyrovnaný, v podstatě stejný, jako byl v roce 2013. Harmonogram (viz závěr zápisu) ještě může doznat změny, zejména v něm budou zařazeny podle možností semináře. Situace v MS sekci Výbor Klubu personalistů ČR, o.s., v souladu s ustanovením Stanov Klubu čl. V "Sekce Klubu" odst. 12, odvolal k datu 31. 12. 2013 z funkce vedoucí Moravskoslezské regionální sekce Klubu personalistů ČR, o.s., paní Jiřinu Kosarzovou. S platností od 1. ledna 2014 jmenoval do této funkce Ing. Janu Křenovou. Prezident Klubu zašle p. Kosarzové dopis (doporučeně s dodejkou) oznamující rozhodnutí výboru a s požadavkem připravit do 31. 12. 2013 protokol o předání funkce, hmotného i nehmotného majetku sekce. Protokolární předání funkce a kontrola majetku sekce proběhne nejpozději do 31. ledna 2014 za přítomnosti člena výboru, dozorčí rady. Zapsala: L. Smrčková