Zápis ze schůze výboru Klubu personalistů ČR a DR dne 12. 5. 2011


Jednání zahájil prezident Klubu Mgr. Března. Výkonná ředitelka informovala o stavu členské základny. Byly zaslány upomínkové faktury dalším 20 firmám. Přihlášku poslala s.r.o. MSV Studénka – do 50 zaměstnanců, zaslána faktura. Výbor projednal žádost o individuální členství: Ing. Jana Křenová, pers. poradenství, Ostrava – zájemkyně bude do Klubu přijala – členské příspěvky – individuální člen OSVČ bez zaměstnanců Dále byl výbor informován o stavu finančních prostředků. Výkonná ředitelka dále informovala o činnosti mezi schůzemi: - Dubnové Klubové setkání bylo zrušeno pro malý zájem. - Je připraveno Klubové setkání v Hejnicích 9. – 10. června, rozeslány pozvánky - Poradenský seminář – Stres – s lektorkou Irinou Malinovou se uskuteční ve vzdělávacím středisku firmy Shine. Bohnická léčebna se ukázala jako nevyhovující prostředí. - Pracovní skupina k přípravě autorizačního řízení pro NSK ve složení: Beneš, Petermann, Dostál, Škorpil, Smrčková na svém jednání 6. 4. připravila podklady pro vypracování testů. Její další jednání, plánované na 19. 5. v Chomutově, bylo odloženo vzhledem ke stavu schvalovacího procesu na NUOV, MPSV a MŠMT. - Byla ustavena pracovní skupina pro zpracování další dílčí kvalifikace NSK ve složení Ing. Beneš, Dr. Škorpil, Mgr. Smrčková, Mgr. Března. - Byla vyjednána 30 % sleva na vložném na HR Meeting, který pořádá Economia s PWC dne 7. června v Praze, budova Oksystem pro všechny členy Klubu personalistů ČR a 1 bezplatnou účast pro člena. - Na 15. 6. připravujeme praktický seminář v ORP centru s možností využití jejich produktů a besedou s MUDr. Františkem Pickem. - Klub se stal partnerem Salónu vzdelavania, který připravuje Intenzíva na termín 26. – 27. 10. 2011 v Bratislavě. - Klubové setkání v Modřicích – termín 24. – 25. listopad 2011. Mgr. Března přislíbil zajistit prostory a možnost návštěvy archívu a call centra Kooperativa Pojišťovny. - Výkonná ředitelka zadala vypracování grafického návrhu na roll on – reklamní panel pro Klub personalistů ČR, o.s. – obecně zaměřený. Návrh odešle členům výboru k odsouhlasení. Cena výroby panelu se pohybuje od 1.500 do 5.000 Kč. - Vedoucí SM byl zaslán dopis se žádostí o informace o činnosti sekce, plánech na letošní rok a zaslání materiálů z uskutečněných projektů. Ing. Kosarzová zatím reagovala jen e-mailem do sekretariátu. Dopis panu prezidentovi a materiály prý pošle. Výbor projednal rozpočet z 1. čtvrtletí. Ing. Beneš upozornil na chyby v tabulce, které opraví. Výkonná ředitelka upozorní finančního poradce na nesrovnalosti a bude požadovat nápravu. Možnost projektu z ESF – výzva Praha - Výkonná ředitelka navrhla, že by se Klub mohl pokusit získat finance na projekt zaměřený na matky na mateřské a rodiče na další rodičovské dovolené. Nejednalo by se o klasický přednáškový systém, ale klienti by byli sami (cca z 40 %) přednášejícími. Připravovali by prezentace podle svého profesního zaměření, tím by byli motivováni k dalšímu rozvoji, pomohlo by jim to neztratit kontakt s odborným světem během rodičovské dovolené. Další program projektu by byl zaměřen na otázky pracovněprávní, měkké dovednosti, psychologii práce i rodiny atd. Výbor souhlasí s přípravou projektu. Výbor se dále zabýval přípravou letošní výroční odborné konference. Seznam hostů – výkonná ředitelka předpokládá účast cca 15 – 20 hostů. Ing. Beneš nabídl svou spolupráci při aktualizaci seznamu. Zapsala: L. Smrčková