Zápis ze schůze výboru Klubu personalistů ČR a DR dne 11. července 2013


Schůze výboru se konala mimo sekretariát Klubu, nebyla usnášeníschopná. Schůzi zahájila viceprezidentka Dr. Krupičková. Výkonná ředitelka informovala o stavu finančních prostředků. Stav členské základny - členské příspěvky v období mezi schůzemi zaplatila společnost Semis a individuální členka Jiřina Kosarzová, noví členové nebyli získáni. Informace o Klubovém setkání v červnu 20. – 21. 6. Červený Hrádek – klubové setkání bylo pro malý počet přihlášených zrušeno. Výkonná ředitelka jednala mezi schůzemi se zástupci nově založeného sdružení Addele, o.p.s. Jeho zakladateli jsou organizátoři akce AEDUCA. Addele chce spojovat vzdělavatele a firmy a spolupracovat s dalšími organizacemi neziskového sektoru při rozvíjení vztahů a prosazování zájmů této skupiny, např. při legislativních jednáních. Zatím byla dohodnuta vzájemná výměna informací. Klub personalistů ČR oslovila ředitelka Cevro Institutu JUDr. Markéta Štalmachová. Institut chce od září otevřít nový vzdělávací program MPA – Personální řízení. Zatím je Cevro orientováno zejména na státní sektor, chce proniknout i mezi korporátní klientelu. Nabízí spolupráci při tvorbě programu, možnou propagaci a vzájemné informování. Je možná i spolupráce – pokud se program personálního řízení otevře – i při workshopech, přednášky členů KPČR – zkušenosti z praxe apod. Po nabídce zakoupení prostoru při konferenci paní ředitelka odpověděla, že by to chtěla řešit „Vzájemnou smlouvou o spolupráci“. Nejbližší akce Zkoušky k získání certifikátu Pers. manažer jsou naplánovány na 13. září, zatím jsou 2 zájemci, výkonná ředitelka osloví spolupracující vzdělávací společnosti s nabídkou pro jejich frekventanty. Klubové setkání 20. - 21. září – přítomní členové výboru souhlasili s návrhem zrušit zářijové Klubové setkání vzhledem k posunutí termínu konference. Stav příprav konference - Byl vytvořen leták, rozeslán na všechny adresy z databáze. Přihláška a info i na webu, budou inzeráty v HRM a Moderním řízení, na FB odborných časopisů. Z diskuse - Přítomní členové výboru a DR diskutovali o možnosti zrušit pronájem sekretariátu a přesunout sídlo Klubu do jiných prostor. K otázce se vrátí na další schůzi. Výkonná ředitelka připraví rozbor situace a možná řešení s vyčíslením nákladů. Zapsala: L. Smrčková