Zápis ze schůze výboru Klubu personalistů ČR a DR dne 10. července 2014


Schůzi zahájil prezident Klubu Mgr. Března.
Výkonná ředitelka informovala o stavu finančních prostředků k 9. 7. 2014. Klub má k dispozici
v pokladně: XXXX Kč, na kontě: YYYY Kč. Celkem ZZZZ Kč.

Stav členské základny - Klub má v současnosti 33 členů. Z nových zájemců zaplatila Jarmila Figurová (individuální) společnost COFET a společnost Emonix (4 500Kč).

Klubové setkání v Červeném Hrádku bylo účastníky hodnoceno jako kvalitní, zajímavá byla zejména exkurze po rekultivacích. Kladně byl hodnocen i program čtvrtečního odpoledne.

Vyúčtování Klubové setkání 29. – 30. květen 2014
Účast: 10 účastníků
Příjem:
z vložného ……………………………………………… 0 Kč
Výdaje:
Cestovné a ubytování ……………………………………… 3 048 Kč
Občerstevní …………………………………………………1 360 Kč
Nájemné …………………………………………..…….. 1 000 Kč
- 5 408 Kč
Celkem ztráta: - 5 408 Kč

Výkonná ředitelka zveřejní foto z akce nejen na facebookovém profilu Klubu, ale i na galerii Rajče http://mrklenka.rajce.idnes.cz/Klubove_setkani_kveten_2014/
Bohužel se neuskutečnila plánovaná placená prezentace.

V pátek 13. 6. proběhlo bez jakýchkoliv nákladů první kolo zkoušek k získání certifikátu Personální manažer speciálně pro 1 zájemkyni. Certifikát získala. Další zkouška je plánována na pátek 19. září.

Výbor se zabýval přípravou a organizací konference. Výkonná ředitelka informovala o tom, že byl bez finančních potřeb vytvořen inzerát a baner. Díky bartrové dohodě bude inzerát uveřejněn v letním čísle Moderního řízení a publikován 2x v newslettru MŘ, v E-Sondách (ČMKOS) a na dalších webových prostorech. Členové byli požádáni o šíření informací o konání konference svými dostupnými kanály, v příloze zápisu budou inzerát, baner, informační leták i přihláška na konferenci.
Další možnost k přihlášení poskytuje on-line přihláška na: http://www.klubpersonalistu.cz/cz/jsme-na-jedne-lodi-zamestnavani-ozp-id2014060003

Konferenci bude opět moderovat Dr. Krupičková (případně si přizve ke spolupráci Ing. Lidmaňského či Mgr. Březnu).
Občerstvení na konferenci bude zajištěno prostřednictvím firmy, která působí v budově Kooperativy, výkonná ředitelka to projedná s Ing. Kubálkovou.
Pro prohlídku výtvarné expozice zajistí Mgr. Března odbornou průvodkyni.
V předsálí konferenční místnosti bude stánek Počítačové školy Gopas, další zájemci o pronájem stánku jsou vítáni. Cena stánku 5 000 Kč.

Plán aktivit na další období
Dr. Filip potvrdil termín klubového setkání v Dolní Rožínce spojeného s fáráním. Fárání proběhne v pátek 12. září od 9:00 hod., pro 12 účastníků. Všichni musí mít u sebe občanský průkaz.
Ve čtvrtek 11. září se uskuteční seminář na téma Pracovní právo v novém občanském zákonníku po půl roce. Výkonná ředitelka osloví JUDr. Bernarda, nabidne mu účast na fárání a vedení čtvrtečního semináře. Dalším možným lektorem je Dr. Hůlek.
Ze členů výboru a DR projevili zatím zájem o sestup do hlubin Mgr. Března (2x), Dr. Filip, Ing. Beneš. Další zájemci by se měli co nejrychleji přihlásit výkonné ředitelce, stačí e-mailem. Další místa budou nabídnuta p. Jarolímkovi z Kovohutí Příbram, lektorovi….
Ubytování a prostor pro seminář budou zajištěny v hotelu Skalský Dvůr, Lísek.

Klubové setkání v Devru v Slavkově u Brna domluvila Dr. Krupičková. Je potvrzena možnost konání v termínu 20. – 21. listopadu. Ve čtvrtek 20. 11. se uskuteční exkurze do provozu, která bude trvat od 13 do cca 14 hodin, poté v zasedací místnosti workshop Systémy odměňování v našich firmách, v pátek pak workshop o Systémech benefitů.

Různé
Ve čtvrtek 18. září se uskuteční mezinárodní konference o aktivním rodičovství a zaměstnavatelích. Klub personalistů má možnost vystoupit s cca 10 minutovou prezentací na dané téma.

Klub oslovila MUDr.Vladimíra Lipšová, pracovní lékařka z Centra hygieny práce a pracovního lékařství při Státním zdravotním ústavu. Cituji: „Naše přípravy workshopu na téma péče o zdraví stárnoucí pracovní populace pokročily :-) Přesto stále váháme nad konkrétním termínem. Je pro nás důležitá Vaše účast a proto si dovoluji Vás oslovit , zda by Vám vyhovoval termín 10.9. či 17.9.?? Bylo by možné, abyste si připravila krátký příspěvek na téma "Úskalí zaměstnávání starších zaměstnanců“ ?? Rozsah příspěvku by postačoval v délce cca 20min.“
Má někdo z výboru zájem na workshopu vystoupit?