Zápis ze schůze výboru Klubu personalistů ČR a DR dne 1. 4. 2010


Přítomni: Dr. Dostál, Dr. Filip, Ing. Konečný, Dr. Krupičková, Ing. Vostrovská,
za DR: Ing. Beneš
Omluveni: Dr. Škorpil, Mgr. Března,
p. Dlabačová, Mgr. Vybíralová,

Jednání zahájila viceprezidentka Klubu Dr. Krupičková, výkonná ředitelka pak informovala:
o stavu finančních prostředků a o stavu členské základny:
noví členové:
Huisman Konstrukce, s.r.o, Sviadnov
AVL Moravia, s.r.o, Hranice
Ing. Petra Horváthová, PhD. odborná asistentka na ekonomické fakultě VŠB – Technická univerzita Ostrava požádala o možnost individuálního členství. Výbor žádost projednal a posléze odsouhlasil.
Z jednání mezi zasedáními:
Vzdělávací společnosti MAVO, s.r.o., z Prahy požádala KPČR o partnerství v projektu zaměřeném rodiče/zaměstnance pečující o děti předškolního věku. Na schůzce byly projednány podrobnosti.
Byl navázán kontakt s Institute of Enviromental Services – ředitel Dr. Machan, projednána možná spolupráce a dohodnut praktický seminář v červnu – téma Systémy řízení jakosti s přihlédnutím k personalistice, prohlídka Podolské vodárny. Nabízejí se i další možnosti spolupráce v jejich školicím středisku a případné členství dalších subjektů. Středisko zabezpečuje vzdělávání pro společnost Veolii ve střední Evropě.
Účast na konferenci e-learning. Klub zastupoval prezident Mgr. Března, který vystoupil v panelové diskusi a výkonná ředitelka, která se průběžně zúčastnila celého jednání. Byl proveden rozsev informačních letáků o činnosti Klubu.
Možná spolupráce s Dr. Egerovou ze Západočeské univerzity Plzeň, která provádí pilotní projekt zaměřený na oblast inovací. Předán kontakt na Dr. Dostála.
Proklik na projekt o inovacích: na portálu http://www.innosupport.net/
Pracovní cesta po Německu a Francii 5. – 10. 9. 2010 s ing. Kačínem.
Klub zaplatil fakturu za prodloužení domény a web, byly odstraněny nevyužívané e-mailové adresy. Všichni současní členové výboru a dozorčí rady mají své adresy k dispozici. Výbor konstatoval, že Shromáždění členů proběhlo v pořádku.
Výbor jednal o tématu konference v září 2010 a formě připomenutí 20. výročí vzniku Klubu.
V diskusi bylo rozhodnuto zaměřit konferenci na postavení personalistiky v současné době. Zachovat obecný název konference Personalistika on line, ve významu Personalistika v současnosti, Personalistika nyní, s podtitulem:
(zatím pracovně) Jak se změnilo postavení personalistů v současné době
Jak se personalisté podílejí na překonání krize
Jak objevit zdroje dosud nevyužívané
Personalistika v turbulentní době. Nové výzvy
Personalistika v době recese
…..
Součástí konference bude i připomenutí 20. výročí vzniku Klubu. Byla vytvořena pracovní skupina pro 20. výročí, do níž se přihlásila Dr. Krupičková, Dr. Filip, Ing. Beneš, Dr. Dostál, oslovíme i ing. Berku, který by měl být (pokud mu čas dovolí) vedoucím skupiny, i další zakládající členy.

Příští schůze výboru:
Čtvrtek 6. května 2010 v 9.30 v sekretariátu
Zapsala: L. Smrčková