Zápis z jednání výboru a DR Klubu personalistů ČR, z. s. dne 14. ledna 2016


1. Výbor, v souladu se stanovami, kooptoval PhDr. Ludmilu Jelínkovou jako novou členku výboru za Věru Stárovou, která k 31. 12. 2015 odstoupila z funkce členky výboru.
2. Z FÚ přišlo potvrzení o změně adresy klubu. K tomu:
- na starou adresu ještě stále dochází pošta (např. z Czech Top 100) – A. Vaňharová bude průběžně instituce/firmy informovat o změně adresy
- A. Vaňharová zařídí razítko Klubu s novou adresou (ve 2 ks)
3. Nedoplatek zdravotního pojištění (OZP) za Mgr. Smrčkovou byl uhrazen; synovi L. Smrčkové (J. Smrček) bylo předáno potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2015 (pro daňové přiznání).
4. Hotovost uváděná jako „stav v pokladně“, která nebyla převzata, byla účetně odepsána. K hospodaření:
- novou pokladničku zakoupí J. Března a předá A. Vaňharové
- revize hospodaření Klubu by měla být provedena dozorčí radou do konce února; počítá se s tím, že některé odepsané předměty budou vyřazeny z evidence
- inventární knihu, spolu s ostatními dokumenty Klubu již převzala A. Vaňharová
5. Finanční plán na rok 2016 bude sestaven na příštím zasedání, hrubý návrh pro jednání připraví A. Vaňharová s M. Benešem.
6. Diskuze ohledně podmínek pracovního místa A. Vaňharové coby projektové manažerky Klubu. Její prozatímní působení v Klubu bylo do přijetí výsledku řízení ÚP vyřízeno, stejně jako předávka stávajícího technického vybavení (PC s klávesnicí a monitorem) a zřízení telefonní SIM karty, popř. i mobilního telefonu (v tuto chvíli zařizuje J. Března).
7. M. Beneš dohodne ještě před konáním dalšího setkání výboru (11. 2.) schůzku jeho a A. Vaňharové, s ekonomickým poradcem Klubu, na níž bude upřesněna forma, způsob a podmínky další spolupráce.
8. Zkoušky personální manažer:
- v úvodu diskuze o možnosti obnovit školení pro personalisty, které v minulosti zkouškám předcházelo
- odsouhlasena nutnost stávající zadání testů upravit/přepracovat. Za tímto účelem se J. Března, L. Jelínková a A. Vaňharová sejdou 20. 1. od 9.00 do 12.00 v kanceláři J. Březny. M. Beneš mezitím zašle současné znění testů L. Jelínkové na mail.
9. Lednový průvodní dopis k faktuře zasílaný stávajícím i nově přihlášeným členům:
- jeho nové znění bude projednáno v rámci dopoledního setkání 20. 1. v kanceláři J. Březny. Původní znění v adresářích L. S. nebylo nalezeno – P. Škorpil slíbil zaslání dopisu z roku 2015 M. Benešovi a A. Vaňharové jako podklad pro přepracování
- v jeho obsahu by měly být uvedeny pevně stanovené termíny a informace o únorové a březnové akci společně s nástinem akcí v dalších měsících
- ohledně únorové akce na téma Bezpečnost práce (přesné znění by měl stanovit lektor) osloví J. Března navrženého lektora a pokusí se s ním domluvit akci v termínu 15. - 25. 2., ideálně na čtvrtek, případně na středu; začátky akcí byly navrženy na 9.00 či 9.30 hodin
- co se týče březnového tématu Novela zákoníku práce, byl kromě spoluautora novely, P. Hůrky z MPSV, jehož jméno padlo na prosincovém setkání výboru, navržen také Mgr. Černý
- doporučeno, aby průvodní dopis k fakturám na členský příspěvek, který bude členům odeslán na přelomu ledna-února, obsahoval dotaz na témata, o něž by měli členové Klubu případně zájem a na jim vyhovující časy konání akcí.
10. Klubový Zpravodaj:
- jeho grafická podoba zůstane v původní formě (hlavička a patička), do Zpravodaje vkládat ve formátu Pdf;
- všichni přítomní byli opět vyzváni, aby se do tvorby Zpravodaje, popř. i webových stránek, zapojili
- navrženo sjednat schůzku s Alenou Kazdovou, šéfredaktorkou časopisu HR management, která v minulosti s Klubem (prostřednictvím L. Smrčkové) spolupracovala, za účelem projednání další spolupráce
- sestavování a vydávání jednotlivých čísel Zpravodaje bude v gesci A. Vaňharové; M. Beneš přislíbil spolupráci v počátku tvorby prvních čísel; dohodnut termín k seznámení s obsahem PC od L. Smrčkové (přihlašovací údaje na web a do klubové pošty, adresáře atd. byly již předány), který A. V. převezme nejpozději do konce ledna.
11. J. Března se ozve Ing. M. Vackovi, tajemníkovi Úřadu MČ Praha 7, který se na Klub telefonicky a projedná s ním možné řešení
12. Termín dalšího jednání výboru a DR Klubu je 11. února
Další termíny jsou i nadále naplánovány na každý druhý čtvrtek v měsíci od 9.30: 10. 3., 14. 4., 12. 5., 9.6.
Zapsala: Adéla Vaňharová