Zápis z jednání výboru a DR Klubu personalistů ČR, z.s., 15. ledna 2015


Schůzi zahájil viceprezident Klubu JUDr. Jiří Filip. Výkonná ředitelka informovala o stavu finančních prostředků k 15. 1. 2015, Klub má k dispozici v pokladně: XXXX Kč. Na kontě: YYYYYYYY Kč. Celkem ZZZZZZ

Stav členské základny beze změn. Dvě velké organizace – Diamo, s.p. a Kooperativa Pojšťovna již zaplatily členské příspěvky na r. 2015, dalším budou faktury rozeslány v nejbližších dnech.

Ad. Konference.
Konference s prac. názvem Firma ve válečném konfliktu se uskuteční 29. Dubna v Kooperativě. Přítomní členové výboru a DR označili pracovní název jako nepříliš atraktivní a lákající k účasti na konferenci. Některým se zdál i poněkud zavádějící. V následné diskusi se došlo k přijetí verze:
Současná mezinárodní rizika ohrožující podnikání firem s podtitulem Jak mohou firmy čelit dopadům mezinárodních konfliktů. Tato verze více vystihuje širší zaměření konference i na rizika terorismu, ekonomických a finančních blokací atd.
Výkonná ředitelka předložila návrhy na vystupující: bývalý primátor Prahy Tomáš Hudeček, Tomáš Kafka z Ernst and Y., které byly přítomnými členy výboru přijaty. Výkonná ředitelka tedy se jmenovanými bude jednat. Dalšími možnými vystupujícími by měli být zástupci exportních firem -
Ing. Frolík, případně Vladimíra Michnová – Linet, Alena Kozáková – Iveco, zástupce společnosti cut-e (?), ČEZ (?), EGEP(?). Mgr. Března zkusí kontaktovat zástupce koncernu VIG z Kyjeva. Výkonná ředitelka osloví některého ze zahraničních komentátorů. Další návrhy na příští schůzi.
Termín – 29. dubna, místo Kooperativa, prostor zajištěn.

Změna sídla Klubu
Vzhledem k nemoci výkonné ředitelky a v rámci úsporných opatření bylo navrženo ukončit pronájem prostor v Jankovcově ulici, přestěhovat archív Klubu k Mgr. Březnovi. Členové výboru s tímto návrhem souhlasili. Výkonná ředitelka projedná ukončení nájmu s představitelem pronajímatele, jako reálné se jeví datum ukončení nájmu 31. března 2015. JUDr. Filip prostuduje zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a pronájmu nebytových prostor, zmíněný ve smlouvě o nájmu kanceláře, a porovná ho s novým občanským zákoníkem. Poštovní adresa bude Březová-Oleško.
Výkonná ředitelka povede agendu Klubu z domova, Klub jí bude přispívat částkou 600 Kč na úhradu telefonu a internetových poplatků.

Rozpočet na rok 2015
Přítomní členové výboru projednali návrh rozpočtu na rok 2015, Ing. Beneš přislíbil připravit rozpočet do tabulky.
Zapsala L. Smrčková
Termín příští schůze: 12. února 2015