Zápis z jednání výboru a DR Klubu personalistů ČR, z.s., 12. listopadu 2015


1. Jednání výboru KP ČR probíhalo za přítomnosti paní Adély Vaňharové, která má zájem pracovat
pro Klub personalistů ČR. Společně byly vyspecifikovány základní požadavky a úkoly:
– zmapovat očekávání stávajících členů klubu (jaké aktivity by pro ně do budoucna byly přínosem),
– podle výsledku šetření vytvořit společně s členy výboru návrh akcí na příští rok včetně výhledu
do budoucna
– aktivně být stále se všemi členy klubu v kontaktu
– trvale rozšiřovat členskou základnu
– propagovat a reprezentovat KP ČR navenek
– vést administrativní agendu klubu.

Pan Března dohodne další podmínky a náležitosti k přijetí paní Vaňharové do pracovního poměru.

2. Pan Beneš informoval členy výboru o dalších postupech, které podnikl při zpracovávání agendy.
Dále upozornil na nutnost co nejdříve řešit:
– připravit náměty pro sestavení plánu činnosti na příští rok (projednáme na příštím výboru)
– rozeslat členům klubu faktury s výzvou k zaplacení členských příspěvků na rok 2016
(k faktuře přiložíme formulář s požadavkem k aktualizaci kontaktních údajů).
– možnost zaslat p. Benešovi příspěvky do Zpravodaje (vánoční či lednové číslo).

3. Prezident klubu poděkoval p. Benešovi za jeho mimořádné pracovní úsilí. Členové výboru schválili
odměnu p. Benešovi ve výši XXXX Kč. (DPP za měsíc listopad 2015)

4. Pan Března informoval o stavu příprav společné konference ČMA a KP ČR, která se pod názvem
„HLEDÁNÍ VÝJIMEČNOSTI II“ bude konat dne 26. 11. 2015; 9:00–13:30 v Hlavním sále Valdštejnského
paláce Senátu Parlamentu ČR.
Pozvánky byly rozeslány. Zaregistrovali jsme první přihlášené členy klubu.

5. Stav finančních prostředků k 12. 11. 2015: ZZZZ Kč.

6. Příští jednání výboru KP ČR se bude konat v pondělí 3. 12. 2015 od 9:30 v jednací místnosti
společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group.

Zapsala: Věra Stárová
Dne: 20. 11. 2015