Z historie klubu


 Stručná historie Klubu personalistů České republiky

První část: období 1990 až 2015 (sestavil Milan Beneš)

1990

srpen: Přípravy na založení Klubu završeny anketou k ověření zájmu o členství v Klubu personalistů
Listopad a prosinec: Účastníci dvou seminářů k novele zákoníku práce v Praze (tehdejší hotel „Budovatel“) byli seznámeni se stavem příprav na založení Klubu.


1991

13.února: V Národním domě na Vinohradech se konala ustavující valná hromada Klubu personalistů českého průmyslu (= původní název).
První výbor měl toto složení: Ing. Miloslav Habán (první předseda), Ing. Jiří Adámek, Ing. Jaroslav Berka, Ing. Jiří Branda, PaedDr. Jiří Durčok, PhDr. Vladimír Sedlák a Ing. Rudolf Salzbrunn, předsedou první dozorčí rady byl Ing. Viktor Cigánek
V průběhu roku se konalo celkem 6 jednodenních instruktážních seminářů, zaměřených na otázky pracovně právní legislativy.


1992

Začátkem roku měl Klub 200 kolektivních a 26 individuálních členů.
Do výboru byl za odešlého PaedDr. Durčoka doplněn z náhradníků výboru Ing. Milan Beneš.
Uskutečnily se dva cykly klubových setkání (účast celkem 127 členů) a tři semináře (účast celkem 233 členů). Mimořádně úspěšný – Seminář o sociálním zabezpečení ve Francii, pořádaný v Paláci kultury ve spolupráci s francouzskou společností AGGR (představen nově navrhovaný systém sociálního zabezpečení - 3 pilíře důchodového zabezpečení). Systém by s malými úpravami bylo možné realizovat i u nás.
Pravidelně je pro členy vydáván v sešitové podobě Zpravodaj KPČR (vydáván až do roku 2001).


1993

Uskutečnily se 3 klubová setkání a 3 instruktážní semináře k pracovně právním a sociálně právním otázkám. Těchto akcí se zúčastnilo celkem 315 členů.
Klub měl celkem 184 kolektivních (16 členům pozastaveno členství – nezaplacení příspěvků) a 17 individuálních členů.
Zvolen nový výbor, jejímž předsedou se stal Ing. Salzbrunn a nová dozorčí rada, jejíž předsedou se stal Miloslav Kopřiva.
Klub se podílel na přípravě založení České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů a stal se jejím zakládajícím členem (spolu s Helmut Neumann Int. a s ČMA), jejíž prvním prezidentem byl předseda KPČR.


1994

Kromě 3 klubových setkání se v říjnu konala v Pardubicích dvoudenní konference na téma „Strategické úkoly řízení lidských zdrojů“, v listopadu pak byl v Paláci kultury v Praze uspořádán „prezentační večer“, kde se Klub představil zejména novinářům a dalším hostům (např. Ing. Zdeněk Dostál – nám. ministra práce a soc. věcí, Doc. Ing. Miroslav Grégr – GŘ Desta, Ing. Ivan Mohyla – GŘ Palaba, Ing. Jiří Rückl – majitel firmy Rückl a synové).


Byl organizovány první dva běhy kurzu personálního řízení (celkem 42 personalistů), zakončené zkouškami (úspěšní absolventi obdrželi diplom).
Klub měl závěrem roku 176 kolektivních a 25 individuálních členů. V Klubu začínají pracovat odborné sekce (pro pracovní právo – ved. Mgr. Susová, pro vzdělávání – Ing. Olexa, pro zdravotní péči – Ing. Beneš, pro kolektivní vyjednávání – PhDr. Sedlák) a jedna regionální sekce (Moravskoslezská).


1995

Změněn název na Klub personalistů České republiky. V dubnu se Klub stal členem Svazu průmyslu a dopravy ČR.
Uspořádáno celkem 8 dvoudenních klubových setkání (celkem 340 účastníků) a 8 instruktáží k zákonu o státní sociální podpoře v 8 městech (871 účastníků).
V Klubu pracovaly 4 odborné sekce a jedna regionální sekce.
Pravidelně (každoročně až do roku 2000) Klub (jeho sekce pro vzdělávání) organizuje kurzy personálního řízení, zakončené zkouškami.


1996

Klub měl 185 kolektivních 39 individuálních členů.Uskutečnilo se 5 klubových setkání (171 účastníků).
K pátému výročí vzniku Klubu, byla v říjnu v Praze uspořádána dvoudenní konference „Personální řízení ‘96 - Strategie řízení lidských zdrojů a rozvoj podnikové kultury“ (150 účastníků).


1997

Klub měl 194 kolektivních a 46 individuálních členů. Pracovaly 3 odborné a jedna regionální sekce.
Uspořádáno 5 dvoudenních klubových setkání (celkem 245 účastníků), jeden seminář (58 účastníků) a další (v pořadí již třetí) velmi úspěšná konference „Personální řízení ’97 – Člověk rozhodující faktor prosperity“ v hotelu Olšanka v Praze (přes 100 účastníků).

Další aktivity vykonávaly odborné sekce, zejména Sekce sociální politiky (v r. 1996 vznikla záměnou za Sekci zdravotní), Sekce vzdělávání a Sekce pro pracovní právo.


1998

Klub měl 191 kolektivních a 37 individuálních členů.
Uspořádána byla další (čtvrtá) konference „Personální řízení ’98 – Vstup ČR do Evropské Unie – výzva pro řízení lidských zdrojů“ (velmi zdařilá, účastníci z 80 firem).
Konalo se 5 dvoudenních klubových setkání (250 účastníků) a jeden seminář (37 účastníků). Další semináře uspořádaly všechny 3 odborné sekce a Moravskoslezská regionální sekce, která kromě toho participovala i na akcích jiných organizací v regionu.


1999

Klub měl 185 kolektivních a 33 individuálních členů.
Novou předsedkyní Klubu se stala Ing. Alena Kozáková, novým předsedou DR se stal Ing. Milan Beneš.
Zorganizováno bylo 5 dvoudenních klubových setkání (celkem 175 účastníků), Uspořádáno diskusní fórum personálních manažerů (Teplice v Čechách, 44 účastníků).
Tradiční (již pátá) říjnová konference „Personální řízení ’99“ (Praha – Olšanka) byla zaměřena zejména na otázky restrukturalizace a na seznámení se stanovisky legislativních orgánů (62 účastníků).
Ve spolupráci s firmou Personnel (v rámci programu Phare) byl vytvořen nový vzdělávací program: osm modulů + závěrečné zkoušky (úspěšní absolventi obdrželi diplom), který se začal realizovat.


2000

Klub měl 153 kolektivních a 50 individuálních členů.
Předsedou Ing. Vít Šubert. Uspořádáno další dvoudenní diskusní fórum, věnované Výzvě pro 10 milionů (Tuchlovice, 20 členů Klubu).
Uskutečnilo se 5 dvoudenních klubových setkání, dále konference „Procesní řízení a zkušenosti s jeho uplatňováním“ (Ostrava – Harmony Club, 31 účastníků).


2001

Kolektivních členů bylo 135 a individuálních členů 54.
Vytvořena nová funkce – výkonný ředitel: prvním výkonným ředitelem byl výborem jmenován Ing. Josef Koskuba.


2002


Tradiční forma – klubová setkání: celkem 4 (průměrná účast 25 účastníků), jednodenní poradenské semináře: 3, v prosinci se uskutečnil, ve spolupráci s NVF, první běh zkoušek k získání certifikátu „Personální manažer“ (z 12 absolventů deset získalo tento titul).
Pracovaly 2 regionální sekce (MSRS a RS Severozápadní Čechy – založena 14.3.2002), které připravovaly a následně řešily projekty v rámci programu Phare 2000 a zorganizovaly 8 aktivit ve svých regionech.
Z odborných sekcí vyvíjela činnost Sociální sekce, která uspořádala kromě jiného jednu větší akci (ve Škoda auto MB), s účastí 40 členů Klubu. 

2003

Kolektivních členů bylo 116, individuálních 6 a také 6 čestných členů.
Uspořádány: 4 klubová setkání, 5 poradenských seminářů v  Praze,
2 poradenské semináře v Chomutově
Certifikace personálních manažerů: 2 běhy zkoušek (19 + 12 účastníků), v nichž uspělo 30 manažerů.


2004

Kolektivních členů bylo 108, individuálních 9 a 6 čestných členů. Uspořádána 3 klubová setkání, 5 poradenských seminářů, 3 praktické semináře (v podnicích). Další akce, zejména semináře byly uspořádány v regionech.
Certifikaci personální manžer získalo 16 účastníků.
Založeny 4 nové regionální sekce (Jihomoravská, Jihozápadní Čechy, Olomoucká a Severovýchod), které ale nyní již nepracují.

2005

Klub měl 119 kolektivních, 4 individuální a 7 čestných členů .
Zvolen nový výbor, jehož předsedou byl Ing. Berka, později Mgr. Března (změna funkce na prezident). 
Uskutečnil se 1 poradenský seminář a 4 praktické semináře (Jak motivovat zaměstnance, E-HR systémy a dva na půdě členských firem). Na jaře a na podzim pak dva dvoudenní semináře v Českém Šternberku na téma Personalista manažerem a Kariérový koučink.


2006
Uspořádán 1 praktický seminář (návštěva v České televizi) a 5 poradenských seminářů (BOZP, Nový zákoník práce, Úspěšný výběr zaměstnanců), z toho 2 dvoudenní (Koučink a psychologická diagnostika pro nepsychology).


2007
Proběhly praktické semináře Digitalizace TV vysílání, exkurze ve členské firmě a dvoudenní odborný seminář Praktické zkušenosti s využíváním systémů.


2008
Kromě 3 poradenských, 6 praktických seminářů a 2 dvoudenních klubových setkání (Personální marketing, Koučink a týmová spolupráce) zahájen nový typ večerních setkání Tabu v HR (např. na téma Změny v odborech, Krizová komunikace, Firemní kultura ad.) a podniknuta pětidenní studijní cesta po Rakousku, Německu a Švýcarsku zahrnující exkurze v tamních světově úspěšných výrobních organizacích. Novou výkonnou ředitelkou KP byla zvolena na Mgr. Lenka Smrčková, která nastoupila do funkce začátkem roku.


2009
Uskutečněno 6 poradenských seminářů (mj. na aktuální témata Nemocenské a sociální dávky či Reakce na vnější ekonomické změny z hlediska HR), 2 praktické semináře (zahrnující úspěšnou akci v tréninkovém centru Pokorný&Partners s využitím hippofeedbacku v rozvoji manažerských týmů) a 3 dvoudenní klubová setkání (Stres, mobbing a jak na ně, Personální audit a Optimalizace procesů a nákladů). Nadále pokračují večerní setkání pro personalisty Tabu v HR, konaly se kvalifikační zkoušky Personální manažer a 9 akcí v pobočném spolku Severní Čechy. Na závěr roku byla připravena konference Personalistika online.


2010
Proběhl stejný počet poradenských seminářů (6) jako v předchozím roce, z nichž některé opět reagovaly na probíhající legislativní změny (Změny v zákoníku práce, Aktuální změny v sociálním pojištění), 1 praktický seminář, 2 dvoudenní klubová setkání v Přibyslavi a ve Vlašimi a zářijová konference Sociální odpovědnost. Severočeská sekce uspořádala 7 seminářů.

2011
Byly zorganizovány 2 poradenské semináře (Řešení sporů v pracovním právu a Jak se bránit pracovnímu vyčerpání), 1 dvoudenní klubové setkání na téma Emoce na pracovišti a podzimní konference Personalistika a finance. V rámci pobočného spolku Severní Čechy se opět uskutečnilo 7 akcí.


2012
V souvislosti s velkou novelou zákoníku práce proběhl stejnojmenný seminář následovaný 3 dalšími poradenskými semináři týkajícími se aktuálních problémů ve vymáhání pohledávek v exekučním řízení, pracovního poměru na dobu určitou a pracovněprávní problematiky – zvyšování flexibility rozvržení pracovní doby. Dvoudenní klubová setkání byla 2 – Bezpečnost a kriminalita na pracovišti a Setkání s diverzitou. Každoroční podzimní konference se tentokrát věnovala Restartu kariéry.


2013
Uskutečnilo se celkem 6 akcí, z nichž úspěšné bylo zejména dvoudenní klubové Setkání s personálním controllingem na Červeném Hrádku u Chomutova a konference Rizika ohrožující podnikání. Severočeská sekce připravila 9 akcí.


2014
Proběhl poradenský seminář Občanský zákoník v personalistické praxi, 2 semináře praktické týkající se BOZP a Psychologických aspektů HR práce a 3 exkurze: první do moravské společnosti Devro, kde se účastníci seznámili s tamním systémem odměňování zaměstnanců, na druhé měli příležitost vyzkoušet sfárání do uranového dolu Dolní Rožínka na Trutnovsku a v v ostravské společnosti Vítkovice navštívili psychologickou laboratoř. V září proběhla úspěšná konference Na jedné lodi na téma zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Zkoušky Personální manažer úspěšně absolvovalo 5 uchazečů.


2015
Byly uspořádány dva semináře v Praze (Ochrana osobních údajů z hlediska nového občanského zákoníku a Aktuální vývoj a perspektivy na finančních trzích) a dva Severočeskou sekcí v Chomutově (Nejdůležitější daňové změny od roku 2016 a Černá skříňka osobnosti – její role a využití), dvoudenní klubové setkání na Červeném Hrádku a ve spolupráci s Českou manažerskou asociací listopadová konference v Senátu ČR na téma Hledání výjimečnosti. Certifikát Personální manažer získalo tento rok šest absolventů zkoušky. V polovině roku zemřela výkonná ředitelka Klubu Mgr. Lenka Smrčková, jeho vedení se dočasně ujali členové výboru a dozorčí rady.