Stanovy Klubu personalistů České republiky, z. s.


S T A N O V Y

Klubu personalistů České republiky, z. s.

Článek I
Název, sídlo a právní postavení Klubu

1. a) Český název zní: „Klub personalistů České republiky, z. s.“.
Místo českého názvu může být užito zkratky „KPČR, z. s.“.
b) Anglický název zní: „Czech Association for Personnel Management, registered association“.

2. Sídlem Klubu personalistů České republiky, z. s. je Revoluční 22/20, 430 01 Chomutov.

3. Klub personalistů České republiky, z. s. (zapsaný spolek) (dále jen „Klub“) je spolek jako samosprávný a dobrovolný svazek členů založený k naplňování jejich společného zájmu. Klub má právní osobnost a jeho právní povaha se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon“). IČ: 15886565


Článek II
Účel, poslání a hlavní činnost Klubu

1. Účelem a posláním Klubu je napomáhat rozvoji a zvyšování úrovně a účinnosti personálního a sociálního řízení lidských zdrojů zaměřeného na vysokou výkonnost, adaptabilitu a saturaci pracovních kolektivů.

2. K naplnění svého účelu a poslání jako svou hlavní činnost Klub zejména:
a) Vytváří podmínky pro vzájemnou výměnu poznatků a zkušeností řídících pracovníků i odborníků-specialistů, jejich názorů i námětů s cílem nacházet optimální řešení aktuálních i dlouhodobých společných věcných i metodických problémů personálního a sociálního rozvoje,
b) poskytuje svým členům nejnovější informace z oblasti personálního a sociálního řízení, včetně informací z legislativně právní oblasti,
c) popularizuje moderní, efektivní a osvědčené metody řízení; přitom podporuje aplikaci společenských věd v řízení sociálních procesů,
d) vytváří podle potřeby odborné pracovní týmy pro řešení společných věcných i metodických problémů personálního i sociálního rozvoje,
e) poskytuje nebo zprostředkovává operativní metodickou pomoc, vzdělávání, trénink a poradenství v oblasti personálního a sociálního řízení,
f) navazuje a rozvíjí zahraniční styky a mezinárodní spolupráci v  oblasti personálního řízení a 
g) vytváří podmínky pro vzájemné osobní i společenské kontakty řídících pracovníků i odborníků-specialistů v oblasti personalistiky.

3. Činnost Klubu se řídí plánem činnosti Klubu na příslušný rok, který sestavuje výbor Klubu a schvaluje shromáždění členů Klubu.


Článek III
Členství v Klubu

1. Členství v Klubu je kolektivní a individuální.
Členy Klubu mohou být:
a) zaměstnavatelé a v případě státu jakožto zaměstnavatele, jeho organizační složky (kolektivní členství). Za zaměstnavatele v Klubu vystupuje, jedná a podílí se na činnosti Klubu zaměstnanec pověřený zaměstnavatelem, zpravidla vedoucí zaměstnanec odpovědný u zaměstnavatele za řízení personální oblasti, pokud tyto kompetence a činnosti nevykonává sám statutární orgán nebo pověřený člen statutárního orgánu zaměstnavatele, který je právnickou osobou, nebo sám zaměstnavatel, který je fyzickou osobou. Účastnit se činnosti Klubu a podílet se na jeho aktivitách mohou i další zaměstnanci člena Klubu, zejména zaměstnanci vykonávající u něj personální a související činnosti;
b) fyzické osoby, které jsou podnikatelem a nejsou zaměstnavatelem (individuální členství podnikatelů);
c) v odůvodněných případech fyzické osoby, které nejsou zaměstnavatelem ani podnikatelem (individuální členství).

2. Členství v  Klubu vzniká registrací na základě přihlášky za člena Klubu podané zaměstnavatelem, fyzickou osobou, která je podnikatelem a není zaměstnavatelem nebo fyzickou osobou, která není zaměstnavatelem ani podnikatelem, a, vyjma čestných členů Klubu, po zaplacení členského příspěvku na první kalendářní rok členství nebo po zaplacení členského příspěvku na následující kalendářní rok ve čtvrtém čtvrtletí příslušného kalendářního roku.
V případě fyzické osoby, která není zaměstnavatelem ani podnikatelem, rozhoduje o registraci výbor Klubu. Výbor Klubu může v odůvodněných případech registraci fyzické osoby, která není zaměstnavatelem ani podnikatelem, odmítnout. Rozhodnutí výboru Klubu o odmítnutí registrace fyzické osoby, která není zaměstnavatelem ani podnikatelem, s odůvodněním tohoto rozhodnutí, sdělí výbor Klubu písemně této fyzické osobě nejpozději do 30 dnů od  tohoto rozhodnutí. O registraci fyzické osoby, která není zaměstnavatelem ani podnikatelem, a jejíž registrace byla rozhodnutím výboru Klubu odmítnuta, může na návrh této fyzické osoby rozhodnout shromáždění členů Klubu.
Registraci provádí výkonný ředitel Klubu nebo jím pověřený zaměstnanec Klubu pracující v jeho sekretariátu nebo prezident, viceprezident nebo člen výboru Klubu.
Ve výjimečných a odůvodněných případech může výbor Klubu rozhodnout o udělení čestného členství v Klubu fyzické osobě, která není zaměstnavatelem, a která významným způsobem přispěla, přispívá nebo může přispět k činnosti a naplnění účelu a poslání Klubu. Čestní členové Klubu neplatí členské příspěvky.

3. Členství v Klubu zaniká:
a) vystoupením člena z Klubu,
b) zrušením členství z důvodu:
1) nezaplacení členského příspěvku ani v  dodatečně poskytnuté lhůtě k zaplacení stanovené v jeho písemné urgenci zaslané členovi Klubu po  termínu uvedenému v ustanovení odst. 5 tohoto článku,
2) jednání člena Klubu v rozporu s účelem a posláním Klubu,
c) odnětím čestného členství,
d) zánikem Klubu.
O zrušení členství a o odnětí čestného členství rozhoduje výbor Klubu. Rozhodnutí výboru Klubu o zrušení členství a o odnětí čestného členství, s uvedením data, ke kterému bylo členství zrušeno nebo čestné členství odňato, a s odůvodněním tohoto rozhodnutí, sdělí výbor Klubu písemně bývalému členovi Klubu, jehož členství bylo zrušeno nebo jemuž bylo čestné členství odňato, nejpozději do 30 dnů od tohoto rozhodnutí.
Rozhodnutí výboru Klubu o zrušení členství v Klubu z důvodu jednání člena v rozporu s účelem a posláním Klubu, může na návrh člena, jehož členství bylo zrušeno, zrušit shromáždění členů Klubu.

4. Práva a povinnosti členů vůči spolku
a) Členové Klubu mají právo podílet se na činnosti Klubu, využívat služeb a výhod poskytovaných Klubem svým členům a podávat návrhy, náměty a  připomínky k činnosti Klubu a ve svých písemných materiálech uvádět údaj o svém členství v Klubu.
b) Členové Klubu jsou povinni dodržovat stanovy Klubu, jednat v souladu s nimi a s účelem a posláním Klubu a vyjma čestných členů Klubu platit roční členské příspěvky vždy do 30. dubna příslušného kalendářního roku. Členové Klubu, vyjma čestných členů Klubu, kteří do uvedeného termínu členský příspěvek nezaplatí, ztrácejí až do doby jeho zaplacení práva uvedená v ustanovení odst. 4 tohoto článku.


Článek IV
Orgány Klubu

1. Statutárním orgánem Klubu je prezident Klubu.

2. Nejvyšším orgánem Klubu je shromáždění členů Klubu. Shromáždění členů Klubu svolává výbor Klubu zpravidla jednou ročně, nejpozději do 31. května příslušného roku. Shromáždění členů Klubu může být svoláno mimořádně výborem Klubu na  žádost alespoň dvou třetin členů Klubu nebo dozorčí radou Klubu.
Shromáždění členů Klubu rozhoduje usnesením. Shromáždění členů Klubu je způsobilé se usnášet za přítomnosti alespoň 20 % členů Klubu a jednu hodinu po  zahájení jednání za přítomnosti jakéhokoliv počtu členů Klubu. K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů Klubu. K přijetí usnesení o změně stanov Klubu a o zániku Klubu a vypořádání jeho majetku při zániku je třeba souhlasu dvoutřetinové většiny přítomných členů Klubu.
V období mezi shromážděními členů Klubu řídí a koordinuje činnost Klubu výbor Klubu, volený shromážděním členů Klubu na tři roky ze zaměstnanců zastupujících v Klubu kolektivní členy Klubu a z individuálních a čestných členů Klubu. Přitom se řídí usneseními shromáždění členů Klubu a provádí veškeré úkony a činnosti, které nejsou výslovně vyhrazeny shromáždění členů Klubu. Výbor Klubu má sedm členů. Shromáždění členů Klubu může člena výboru Klubu z této funkce odvolat. Člen výboru Klubu se může této funkce též vzdát. Odvolání musí být doručeno odvolanému členu výboru Klubu. Vzdání se funkce musí být písemné a musí být doručeno výboru Klubu na adresu sídla Klubu. Nejsou-li splněny podmínky uvedené v předchozích dvou větách, je odvolání a vzdání se funkce neplatné. Výkon funkce končí dnem následujícím po doručení odvolání odvolanému členu výboru Klubu nebo dnem následujícím po doručení vzdání se funkce výboru Klubu, nebyl-li v odvolání nebo vzdání se funkce uveden den pozdější. Členství ve výboru Klubu zaniká, v případě, že se jedná o zaměstnance zastupujícího v  Klubu kolektivního člena Klubu, uplynutím lhůty 3 měsíců od  zániku kolektivního členství zaměstnavatele, kterého člen výboru Klubu v Klubu zastupuje nebo od zániku jeho pracovněprávního vztahu k tomuto zaměstnavateli, pokud se do konce této lhůty nestane zaměstnancem zastupujícím v Klubu jiného kolektivního člena Klubu nebo individuálním nebo čestným členem Klubu. V odůvodněných případech může výbor Klubu tuto lhůtu prodloužit, nejvýše však na 6 měsíců. V případě, že se jedná o individuálního nebo čestného člena Klubu, zaniká jeho členství ve výboru Klubu současně se zánikem jeho členství v Klubu, pokud se před zánikem jeho členství v Klubu nebo nejpozději současně s ním nestane zaměstnancem zastupujícím v Klubu kolektivního člena Klubu.
Výbor Klubu volí ze svých členů a odvolává prezidenta Klubu a dva viceprezidenty Klubu. Prezident a viceprezident Klubu se může této funkce též vzdát. Odvolání musí být doručeno odvolanému prezidentovi nebo viceprezidentovi Klubu. Vzdání se funkce musí být písemné a  musí být doručeno výboru Klubu na adresu sídla Klubu. Nejsou-li splněny podmínky uvedené v předchozích dvou větách, je odvolání a vzdání se funkce neplatné. Výkon funkce končí dnem následujícím po doručení odvolání odvolanému prezidentovi nebo viceprezidentovi Klubu nebo dnem následujícím po doručení vzdání se funkce výboru Klubu, nebyl-li v odvolání nebo vzdání se funkce uveden den pozdější.
Výbor Klubu rozhoduje usnesením. Výbor Klubu je způsobilý se usnášet za  přítomnosti nadpoloviční většiny jeho členů, není-li dále uvedeno jinak. K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů výboru Klubu. Není-li přítomna nadpoloviční většina členů výboru Klubu je možné se souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů výboru Klubu vyjádřit souhlas nepřítomného člena výboru Klubu k přijetí usnesení prostřednictvím běžných komunikačních prostředků. V takovém případě se tento nepřítomný člen výboru Klubu považuje pro účely splnění podmínky pro  způsobilost výboru Klubu se usnášet za přítomného. K přijetí usnesení o kooptaci člena výboru Klubu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jeho členů.

3. Výbor Klubu schvaluje pracovněprávní vztah mezi Klubem a výkonným ředitelem Klubu. Výkonný ředitel jako zaměstnanec Klubu zajišťuje jeho činnost podle usnesení výboru Klubu a v souladu s posláním a obsahem činnosti Klubu a řídí činnost jeho sekretariátu. Za svou činnost a činnost sekretariátu Klubu odpovídá výboru Klubu. Výkonný ředitel má právo účastnit se jednání výboru Klubu s hlasem poradním, pokud výbor Klubu v konkrétním případě nerozhodne jinak.

4. Za Klub právně jedná a podepisuje písemnosti prezident Klubu nebo společně viceprezident Klubu a jeden člen výboru Klubu. Samostatně tak může činit jeden člen výboru Klubu nebo výkonný ředitel Klubu jen pokud k  tomu byli výborem Klubu písemně zmocněni.

5. Usnesení shromáždění členů Klubu a usnesení výboru Klubu a zápisy z jeho jednání jsou vnitřními předpisy Klubu ve smyslu příslušných právních předpisů.

6. Kontrolním orgánem Klubu je tříčlenná dozorčí rada Klubu volená shromážděním členů Klubu na tři roky ze zaměstnanců zastupujících v Klubu kolektivní členy Klubu a z individuálních a čestných členů Klubu. Dozorčí rada Klubu má právo kontrolovat veškeré úkony a činnosti Klubu a jeho orgánů, včetně úkonů a činností jeho organizačních jednotek a jejich orgánů, vyjma úkonů a činností, které jsou výslovně vyhrazeny shromáždění členů Klubu. Shromáždění členů Klubu může člena dozorčí rady Klubu z této funkce odvolat. Člen dozorčí rady Klubu se může této funkce též vzdát. Odvolání musí být doručeno odvolanému členu dozorčí rady Klubu. Vzdání se funkce musí být písemné a  musí být doručeno dozorčí radě Klubu na adresu sídla Klubu. Nejsou-li splněny podmínky uvedené v předchozích dvou větách, je odvolání a vzdání se funkce neplatné. Výkon funkce končí dnem následujícím po doručení odvolání odvolanému členu dozorčí rady Klubu nebo dnem následujícím po doručení vzdání se funkce dozorčí radě Klubu, nebyl-li v odvolání nebo vzdání se funkce uveden den pozdější. Členství v dozorčí radě Klubu zaniká, v případě, že se jedná o zaměstnance zastupujícího v Klubu kolektivního člena Klubu, uplynutím lhůty 3 měsíců od zániku kolektivního členství zaměstnavatele, kterého člen dozorčí rady Klubu v  Klubu zastupuje nebo od zániku jeho pracovněprávního vztahu k tomuto zaměstnavateli, pokud se do konce této lhůty nestane zaměstnancem zastupujícím v Klubu jiného kolektivního člena Klubu nebo individuálním nebo čestným členem Klubu. V odůvodněných případech může dozorčí rada Klubu tuto lhůtu prodloužit, nejvýše však na 6 měsíců. V  případě, že se jedná o individuálního nebo čestného člena Klubu, zaniká jeho členství v dozorčí radě Klubu současně se zánikem jeho členství v Klubu, pokud se před zánikem jeho členství v  Klubu nebo nejpozději současně s ním nestane zaměstnancem zastupujícím v Klubu kolektivního člena Klubu.
Dozorčí rada Klubu volí ze svých členů a odvolává předsedu dozorčí rady Klubu. Předseda dozorčí rady Klubu se může této funkce též vzdát. Odvolání musí být doručeno odvolanému předsedovi dozorčí rady Klubu. Vzdání se funkce musí být písemné a musí být doručeno dozorčí radě Klubu na adresu sídla Klubu. Nejsou-li splněny podmínky uvedené v předchozích dvou větách, je odvolání a vzdání se funkce neplatné. Výkon funkce končí dnem následujícím po doručení odvolání odvolanému předsedovi dozorčí rady Klubu nebo dnem následujícím po  doručení vzdání se funkce dozorčí radě Klubu, nebyl-li v odvolání nebo vzdání se funkce uveden den pozdější.
K přijetí rozhodnutí dozorčí rady Klubu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů. Souhlas nepřítomného člena dozorčí rady Klubu k přijetí rozhodnutí je možné vyjádřit prostřednictvím běžných komunikačních prostředků.

7. Za člena výboru Klubu a za člena dozorčí rady Klubu, který byl z této funkce odvolán, který se této funkce vzdal nebo jehož členství ve výboru Klubu nebo v dozorčí radě Klubu zaniklo, může příslušný orgán Klubu na dobu do  konání nejbližšího shromáždění členů Klubu kooptovat svého nového člena. Počet kooptovaných členů příslušného orgánu Klubu může tvořit maximálně jednu třetinu jeho členů.


Článek V
Pobočné spolky

1. Podle zájmů a potřeb členů Klubu mohou být zřizovány regionální a odborné pobočné spolky.

2. Pobočné spolky jsou organizačními jednotkami Klubu oprávněnými jednat svým jménem ve věcech týkajících se tohoto pobočného spolku.

3. Pobočné spolky svou činností naplňují účel a poslání Klubu v souladu s jeho stanovami a vnitřními předpisy.

4. Pobočný spolek je určen svým názvem skládajícím se z českého názvu Klubu „Klub personalistů České republiky, z. s.“ (místo českého názvu může být užito zkratky „KPČR, z. s.“, pomlčky „–“, z vyjádření své regionální nebo odborné působnosti a ze slov „pobočný spolek“ a adresou svého sídla. Pobočný spolek tento svůj název a adresu svého sídla užívá ve všech právních i jiných vztazích s právnickými a fyzickými osobami.

5. Vnitřní organizace, organizace vnitřního řízení, ustavování orgánů pobočného spolku a pravidla jejich jednání a rozhodování jsou, pokud tyto stanovy nestanoví jinak, ve výhradní působnosti pobočného spolku.


6. Pobočný spolek zřizuje výbor Klubu zpravidla na návrh nejméně tří členů Klubu.

7. Každý člen Klubu může být členem kteréhokoliv pobočného spolku nebo více pobočných spolků.

8. Členství v pobočném spolku vzniká dnem doručení písemného prohlášení člena Klubu vyjadřujícího jeho vůli být členem konkrétního pobočného spolku jeho určenému orgánu. Toto prohlášení zašle člen Klubu současně výboru Klubu na  adresu sídla Klubu.

9. Členství v pobočném spolku zaniká:
a) zánikem členství v Klubu,
b) dnem doručení písemného prohlášení člena Klubu vyjadřujícího jeho vůli nebýt nadále členem konkrétního pobočného spolku jeho určenému orgánu; toto prohlášení zašle člen Klubu současně výboru Klubu na adresu sídla Klubu,
c) zrušením členství na základě rozhodnutí výboru Klubu o návrhu pobočného spolku na zrušení členství jeho člena; rozhodnutí výboru Klubu o zrušení členství v pobočném spolku s odůvodněním tohoto rozhodnutí sdělí výbor Klubu písemně členovi pobočného spolku, jehož členství má být zrušeno a určenému orgánu pobočného spolku; členství v pobočném spolku je zrušeno dnem následujícím po doručení rozhodnutí výboru Klubu členovi pobočného spolku.

10. Nejvyšším orgánem pobočného spolku je shromáždění členů pobočného spolku.

11. Výbor Klubu jmenuje a odvolává vedoucího pobočného spolku zpravidla na  návrh pobočného spolku. Vedoucí pobočného spolku se může této funkce též vzdát. Jmenování, odvolání a vzdání se funkce musí být písemné. Jmenování, resp. odvolání, musí být doručeno budoucímu, resp. odvolanému, vedoucímu pobočného spolku. Vzdání se funkce musí být doručeno výboru Klubu na  adresu sídla Klubu. Nejsou-li splněny podmínky uvedené výše v ustanovení tohoto odstavce, je jmenování, odvolání a vzdání se funkce neplatné. Vzdání se funkce zašle vedoucí pobočného spolku též určenému orgánu pobočného spolku. Jmenování a odvolání zašle výbor Klubu též určenému orgánu pobočného spolku. Výkon funkce končí dnem následujícím po doručení odvolání odvolanému vedoucímu pobočného spolku nebo dnem následujícím po doručení vzdání se funkce výboru Klubu, nebyl-li v odvolání nebo vzdání se funkce uveden den pozdější.

12. Vedoucí pobočného spolku je oprávněn právně jednat jeho jménem a podepisovat písemnosti za Klub ve věcech týkajících se pobočného spolku vyjma jako zapůjčitel nebo vydlužitel uzavírat smlouvy o zápůjčce, jako úvěrující nebo úvěrovaný uzavírat smlouvy o úvěru a poskytovat ručení za dluhy bez  předchozího schválení výborem Klubu.

13. Pobočný spolek zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí shromáždění členů pobočného spolku,
b) dobrovolným sloučením s jiným pobočným spolkem na základě rozhodnutí shromáždění členů těchto pobočných spolků,
c) zrušením na základě rozhodnutí výboru Klubu v případě, že činnost pobočného spolku je v rozporu s účelem, posláním, stanovami nebo vnitřními předpisy Klubu; rozhodnutí výboru Klubu o zrušení pobočného spolku s  odůvodněním tohoto rozhodnutí sdělí výbor Klubu písemně určenému orgánu pobočného spolku; pobočný spolek je zrušen dnem následujícím po  doručení tohoto rozhodnutí určenému orgánu pobočného spolku, nebyl-li v rozhodnutí výboru Klubu uveden den pozdější; rozhodnutí výboru Klubu o  zrušení pobočného spolku může na návrh shromáždění členů pobočného spolku zrušit shromáždění členů Klubu.

Článek VI
Účast Klubu na činnosti jiných právnických osob

Klub jako právnická osoba může být zakladatelem, společníkem nebo členem jiných právnických osob, pokud je to v souladu s účelem, posláním a  obsahem činnosti Klubu.

Článek VII
Zásady činnosti a hospodaření Klubu

1. K úhradě nákladů činnosti Klubu platí jeho členové, vyjma čestných členů Klubu, roční členské příspěvky. Z nich se hradí především základní aktivity Klubu, tj. konání odborných seminářů a metodických instruktáží zajišťovaných pro všechny členy Klubu, běžné poradenství a informační služby. Dále se z těchto prostředků hradí náklady organizační, včetně mezd zaměstnanců Klubu a nákladů na činnost jeho sekretariátu. Výši členských příspěvků schvaluje shromáždění členů Klubu.

2. Výběrové aktivity Klubu pořádané pro omezený okruh zájemců se uhrazují zpravidla formou účastnických poplatků. Jejich zajištění může být svěřeno jiným právnickým nebo fyzickým osobám, které je mohou realizovat ve vlastní režii.

3. Výbor Klubu předkládá shromáždění členů Klubu zprávu o hospodaření za  uplynulé roční období a návrh rozpočtu na další rok. K oběma dokumentům podává své vyjádření shromáždění členů Klubu dozorčí rada Klubu.

Článek VIII
Zánik Klubu a vypořádání majetku

1. Klub zaniká, kromě způsobů uvedených v zákoně, též dobrovolným rozpuštěním.
2. O zániku Klubu a vypořádání jeho majetku při zániku rozhoduje shromáždění členů Klubu.

3. Návrh na projednání zániku Klubu dobrovolným rozpuštěním a návrh na vypořádání jeho majetku při zániku musí být uveden na písemné pozvánce na shromáždění členů Klubu zaslané doporučeným dopisem všem členům Klubu nejméně třicet dnů před konáním shromáždění členů Klubu, jinak je rozhodnutí shromáždění členů Klubu o zániku Klubu a vypořádání jeho majetku při zániku neplatné.

Článek IX
Závěrečné ustanovení

Stanovy v tomto znění byly schváleny shromážděním členů Klubu dne 10. dubna 2014.