Seminář: Minimum z BOZ pro personalisty

14. 04. 2016

Vážení kolegové personalisté a manažeři!

Regionální sekce Klubu personalistů ČR pro Severozápadní Čechy, zařazuje seminář na téma:
Minimum z BOZ pro personalisty

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 14. 4. 2016 od 9:00 do 12:00 hod. ve Vzdělávací společnosti EDOST, Revoluční 22, 430 01 Chomutov, Lektor: Ing. Pavel Schmied

Cílem semináře je seznámení s platnou právní úpravou na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s důrazem na okruhy problémů, které ve firmách zajišťují a řeší zpravidla personální útvary:

  • zodpovědnost zaměstnavatele na úseku BOZP se zaměřením na úkoly spadající do působnosti personálních útvarů
  • kategorizace prací na základě požadavku § 37 zákona č. 258/2000 Sb., a to podle vyhlášky č. 432/2003 Sb. – sledování a dokumentování rizikové práce.
  • připravovaná novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, kde budou nové přestupky a správní delikty pro zaměstnavatele ohledně povinností ohledně pracovnělékařských služeb a zařazování zaměstnanců k práci.
  • školení zaměstnanců o BOZP (školitel, vytvoření osnovy, druhy, dokumentace), instruktáž o BOZP, pokyny k zajištění BOZP
  • školení zaměstnanců určených k organizování poskytnutí první pomoci, k zajištění přivolání odborné pomoci a k organizaci evakuace zaměstnanců v případě zdolávání mimořádných událostí (ust. § 101 odst. 6 ZP), školení odborové organizaci a zástupci pro oblast BOZP (ust. § 108 odst. 6 ZP)
  • vytvoření podmínek pro státní kontrolu na úseku BOZP podle nového kontrolního řádu
  • novela nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, provedená nařízením vlády č. 171/2014 Sb., s právní účinností od 1. ledna 2015.

Přihlásit se můžete:
e-mailem: r.herclikova@edost.cz
telefonem: 474 628 347

Cena: pro členy Klubu personalistů 500,00 Kč/os.
pro ostatní 600,00 Kč/os.
2 a více účastníků z jedné organizace 500,00Kč/os.

Způsob úhrady:
- bezhotovostně převodem na účet č. 78 – 5574120207/0100
- v hotovosti na místě v den konání semináře.

Komentáře