Zápis ze schůze výboru Klubu personalistů ČR a DR dne 2. 9. 2010


Přítomni: Mgr. Března, Dr. Dostál, Dr. Filip, Dr. Škorpil, Ing. Vostrovská,
Ing. Beneš, Mgr. Vybíralová,
Omluveni: Ing. Konečný, Dr. Krupičková,
p. Dlabačová

Jednání zahájil prezident Klubu Mgr. Března, výkonná ředitelka pak informovala o stavu finančních prostředků a členské základně.
Z jednání mezi schůzemi:
Korespondence mezi KPČR a Úřadem průmyslového vlastnictví.
Probíhají práce expertních skupin pro tvorbu dílčích kvalifikací personalista/personalistka a mzdový účetní/mzdová účetní.
Jednání s firmou SOFO – SW pro personalisty, Santé, ORP Centrum..
Výsledky průzkumu AMSP ČR – Názory podnikatelů k politice zaměstnanosti a pracovnímu právu – možnost navázání stálých kontaktů stejně jako s dalšími podobnými organizacemi.
Výbor projednal:
Další postup ke stanovisku ÚPV k zápisu ochranné známky Klub personalistů ČR, o. s..
Příprava konference
Program konference byl upraven. Všichni přítomní členové výboru slíbili, že rozešlou pozvánky podle svých možností dalším subjektům. Výkonná ředitelka zašle informace o konferenci všem dalším organizacím, se kterými má Klub dohody o spolupráci.
Zabezpečení materiálů pro konferenci
Klubové setkání v září
Výbor rozhodl, že i přes malý počet přihlášených se Klubové setkání uskuteční.
Zkoušky Personální manažer

Příští schůze výboru:
Čtvrtek 7. října 2010 v 9.30 v sekretariátu Klubu
Zapsala: L. Smrčková