Projekt "Konzultační středisko rozvoje a řízení lidských zdrojů v MSP"

01. 10. 2012

byl řešen Regionální sekcí KPČR pro Prahu a Středočeský kraj v období 2006 až 2007:
Návazně na projekt „Program spolupráce malých a velkých firem se zaměřením na rozvoj lidských zdrojů“, realizovaný v rámci programu ESF Klubem personalistů ČR, řeší Regionální sekce pro Prahu a Sč kraj další projekt na podporu malých a středních podniků. Jde o projekt „Konzultační středisko rozvoje a řízení lidských zdrojů v MSP na území hl. m. Prahy“, jehož partnerem je Svaz průmyslu a dopravy ČR. Tento projekt se dostává do fáze intenzívní realizace a o zapojení do tohoto projektu se mohou případní zájemci ucházet prostřednictvím Regionální sekce KPČR.

Hlavním záměrem zmíněného projektu je pomoci především malým a středním podniků, ale i živnostníkům a začínajícím podnikatelům na území hlavního města Prahy, v jejich podnikání, a tím i podpořit jejich konkurenceschopnost a schopnost adaptace na náročné podmínky podnikání v podmínkách globalizace i zapojení v Evropské unii.
Projekt nabízí
• bezplatnou účast na skupinových konzultacích, zaměřených na řešení aktuálních problémů a klíčových témat v oblasti řízení lidských zdrojů, včetně pracovního práva a vedení personálních a mzdových agend, ale i v dalších oblastech řízení, zejména strategie, marketingu, financování a ekonomiky malého a středního podniku,
• možnost navštívit v předem vyhlášených konzultačních dnech naše konzultační středisko Regionální sekce KPČR a od přítomného odborníka získat potřebné rady a doporuční,
• možnost vyžádat si prostřednictvím konzultačního střediska individuální konzultaci formou osobního setkání s konzultantem,
• získat odpovědi na dotazy, které mohou do projektu zapojené firmy zasílat do konzultačního střediska prostřednictvím e-mailu.
Podrobné informace o projektu je možno získat na webových stránkách Regionální sekce pro Prahu a Sč kraj na adrese www.rskppraha.cz nebo na adrese http://rskppraha.klubpersonalistu.cz.
V rámci projektu jsou uskutečňovány skupinové konzultační semináře zaměřené na těchto 10 hlavních oblastí:
1. Pracovní právo - klíčová témata zákoníku práce a jejich praktické uplatňování
- problémy a rizika
2. MSP na trhu práce - zaměstnanost, získávání a výběr pracovníků, uplatnění absolventů škol, osob se ZPS, "švarc-systém" atd.
3. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - povinnosti zaměstnavatelů a rizika plynoucí z jejich případného neplnění
4. Pracovní vztahy "zaměstnavatel - zaměstnanci" v MSP - firemní kultura, loajalita zaměstnanců a její rozvíjení, pracovní kázeň atd.
5. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců - jeho plánování, realizace a financování
6. Motivace zaměstnanců - k vyšší výkonnosti, ke kvalitě, k vlastnímu osobnímu rozvoji apod.
7. Odměňování zaměstnanců - peněžní i nepeněžní formy odměny, mzdové a platové systémy
8. Zaměstnanecké výhody - jejich možné formy, přínos pro zaměstnavatele i pro zaměstnance, jejich ekonomické aspekty, vč. zdaňování
9. Organizace, organizační struktury, kompetence, řízení a realizace změn
v organizaci - nástroje i způsoby jejich prosazení
10. Vedení personální a mzdové agendy podniku - osobní spisy zaměstnanců, sociální a zdravotní pojištění, daňová agenda, součinnost s kontrolními orgány, využívání autsorsingu a jeho potenciální přínos pro MSP atd.
Na rozdíl od klasických školení a seminářů je ve „skupinových konzultacích“ kladen důraz především na hledání odpovědí na zcela konkrétní otázky a řešení konkrétních problémů zúčastněných podniků a organizací.
První skupinové konzultace zaměřené především na aktuální problémy pracovně právní legislativy, hlavně na to, co čeká zaměstnavatele od ledna příštího roku v souvislosti s novým zákoníkem práce a dalšími předpisy, proběhly již v závěru loňského roku.
Zájemci o zapojení do tohoto projektu formou účasti na skupinových konzultačních seminářích nebo i formou individuálních konzultací se mohou do projektu přihlásit formou zaregistrování na webových stránkách Regionální sekce na adrese www.rskppraha.cz nebo http://rskppraha.klubpersonalistu.cz.
Zaregistrovaní zájemci
• budou dostávat podrobné informace o všech aktivitách konzultačního střediska a budou mít přednostní právo k účasti,
• mohou se stát členem Regionální sekce pro Prahu a Středočeský kraj KPČR, podílet se na jeho aktivitách a využívat výhod, které Klub personalistů ČR nabízí svým členům.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, a to formou „de minimis“, což znamená, že účast na jeho akcích je zcela bezplatná, pokud podnik nevyčerpal z  evropských fondů v uplynulých 3 letech podporu ve výši 200 tisíc EUR.
Konečná informace o projektu – možno stáhnout - ZDE

Komentáře