Kdo jsme


Klub personalistů České republiky, z.s. (KPČR) je občanské sdružení s právní subjektivitou založené podle zákona o sdružování občanů.

Klub personalistů České republiky, z.s. sdružuje právnické i fyzické osoby. Veškerá činnost Klubu se řídí jeho stanovami.

 • je zakládajícím členem České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů - člena Evropské asociace personálního řízení EAPM
 • úzce spolupracuje se státními orgány ČR, s vysokými školami i s nevládními organizacemi a institucemi, což mu umožňuje získávat pro své odborné aktivity špičkové odborníky
 • účastní se programů EU v oblasti rozvoje lidských zdrojů

POSLÁNÍ A CÍLE KLUBU PERSONALISTŮ ČR, z.s.

Základním posláním a cílem Klubu personalistů ČR je rozvoj lidských zdrojů a jejich řízení v zájmu jejich optimálního využívání ke společnému prospěchu zaměstnavatelů, zaměstnanců i celé společnosti.

Naplnění tohoto poslání Klub dosahuje

 • rozvíjením kvantitativního i kvalitativního potenciálu členské základny,
 • budováním a rozvojem partnerských vztahů,
 • působením na ostatní odbornou i širší veřejnost.

Rozvoj potenciálu členské základny je zabezpečován

 • poznáváním potřeb, schopností a možností jednotlivých členů v oblasti řízení lidských zdrojů (členský benchmarking, ankety)
 • rozvojem komunikačního systému, umožňujícího mnohosměrný tok informací mezi orgány Klubu a členskou základnou (internet, sdělovací prostředky)
 • šířením nových poznatků a metod a výměnou zkušeností, zejména formou pořádání konferencí, klubových setkání a poradenských seminářů, vzdělávacích akcí dle požadavků zákazníka
 • rozvíjením úrovně znalostí a dovedností kvalifikovaným výběrem, doporučováním (certifikováním), případně zajišťováním konkrétních vzdělávacích firem, aktivit a akcí.
 • realizací systému certifikovaného vzdělávání v oblasti řízení lidských zdrojů
 • poskytováním služeb v oblasti posuzování a řešení specifických problémů ŘLZ pomocí týmu expertů a konzultantů při Klubu personalistů ČR.

Budování a rozvoj partnerských vztahů jsou založeny na

 • rozvíjení kontaktů s odbornými pracovišti ve státních orgánech, na vysokých školách a v odborných asociacích.

Působení na veřejnost zahrnuje zejména

 • informování odborné i širší veřejnosti prostřednictvím odborných časopisů, dalších sdělovacích prostředků i jinými vhodnými formami o aktivitách Klubu a jeho přínosu pro rozvoj organizací i celé společnosti;
 • zapojení špičkových odborníků z řad členů Klubu k osvětě a šíření moderních přístupů a metod ŘLZ a vytváření optimálního prostředí pro jejich praktické uplatňování